Page 1167 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1167

 จากตารางที่ 1 ข้างต้น คอลัมน์ Existing/Gap แสดงว่าข้อมูลชุดนี้มีอยู่ในฐานข้อมูลของสํานักงานนโยบาย และแผนพลังงานหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดที่ตารางที่ 4 ในภาคผนวก ข. ประกอบ สําหรับในคอลัมน์ ฐานข้อมูลแสดงว่าตารางข้อมูลนี้ ควรอยู่ในฐานข้อมูลแบบ Relational (CoalDB) หรือ Document-Based (CoalDBN) สําหรับ ความละเอียดเชิงเวลา และ ความละเอียดเชิงพื้นที่ จะแสดงระดับความละเอียดของข้อมูล ในเชิงเวลา (Temporal Resolution) และ เชิงพื้นที่ (Spatial Resolution) ที่ละเอียดที่สุด ที่สามารถเก็บได้ แต่ในการเก็บข้อมูลจริง ก็อาจจะมีการเก็บข้อมูลที่หยาบกว่าแต่เกี่ยวข้องกัน เช่น เมื่อมีการเก็บข้อมูลจังหวัด ก็อาจจะมีการเก็บข้อมูลประเทศร่วมด้วย หรือ อาจจะแยกการเชื่อมโยงจังหวัดและประเทศออกไปอีกตารางข้อมูล หน่ึงก็ได้ สําหรับการเก็บข้อมูลเชิงเวลานั้น ไม่จําเป็นต้องเก็บข้อมูลเชิงเวลาซ้ําซ้อนกัน เช่น ตารางข้อมูล CoalProduction และ CoalProductionMonthly ควรเป็นข้อมูลชุดเดียวกันท่ีมีการเก็บรายวัน แล้วจึงทําการสร้าง วิว (View) เพื่อสร้างเป็นตารางข้อมูล CoalProductionMonthly ที่ทําการประมวล (Summarize) จากรายวันเป็น รายเดือนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูลจะมีความสอดคล้อง (Consistency) กัน
คอลัมน์ ตารางข้อมูล แสดงชื่อตารางข้อมูล (เมื่อเก็บบนฐานแบบ Relational) หรือ Collection (เมื่อเก็บ บนฐานแบบ Document-Based) โดยตารางข้อมูลควรจะแอททริบิวส์ (Attribute) มีความสอดคล้องกับรายละเอียด ของข้อมูลในภาคผนวก ข เป็นอย่างน้อย ส่วนคอลัมน์ ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ แสดงรายละเอียดของข้อมูลที่จัดเก็บ ในตารางข้อมูลนั้น
ช-21
   1165   1166   1167   1168   1169