Page 1169 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1169

 ตารางท่ี 2 แสดงรายการข้อมูลในฐานข้อมูล CrudeDB และ CrudeDBN
 (E)xisting/ (G)ap
  ฐานข้อมูล
  ความละเอียด เชิงเวลา
 ความละเอียดเชงิ พื้นที่
  ตารางข้อมูล
  ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
 G CrudeDB E CrudeDB G CrudeDB E CrudeDB E CrudeDB E CrudeDB
E CrudeDB G CrudeDB E CrudeDB E CrudeDB E CrudeDB E CrudeDB G CrudeDBN
เมื่อมีข้อมูล รายปี เม่ือมีข้อมูล รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น
รายเดอื น รายเดอื น รายวัน รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น เม่ือมีข้อมูล
ตามแหล่งผลิต ตามแหล่งผลิต ตามแหล่งผลิตและผู้ค้า ตามแหล่งผลิต แหล่งท่ีมาและบริษทั บริษทั
บริษทั
โรงงาน แหล่งและบริษัท บริษทั
จังหวดั
จังหวดั ตามแหล่งข้อมูล
CrudeSurvey CrudeReserve CrudeReserveLaw CrudeProductDomestic CrudeProductImport CrudeStock
CrudeExport CrudeConsume CrudePrice CrudePolution CrudeGDP CrudePopulation CrudeResearch
ข้อมูลการสํารวจแหล่งน้ํามันดิบ ปริมาณสํารองทางธรณีวิทยา ปริมาณสํารองทางธรณีวิทยาตามกฎหมาย น้ํามันดิบและคอนเดนเสทผลิตในประเทศ รวม ฝาง นํามันดิบและคอนเดนเสทนําเข้า
Business Stock
ส่งออกน้ํามันดิบ คอนเดนเสท การใช้คอนเดนเสทในโรงงานปิโตรเคมี ราคา มลภาวะจากการใช้และการผลิต GDP, QGDP รวม GPP, รายจงั หวัด จํานวนประชากร รวม รายจงั หวดั ข้อมูลการวิจัยและความรู้
                E
  CrudeDB
  รายวัน
  บริษทั หรือโรงกลั่น
  CrudeRefine
  กําลังการกลั่นรายวัน รวมในประเทศ, ทหาร ปตท นําเข้า รับจ้าง, สรุปรวมรายเดอื น รายปี รายโรงกลั่น ประเภท ผลิตภัณฑ์
                      ช-23   1167   1168   1169   1170   1171