Page 1165 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1165

 ภาพท่ี 15 แสดงโครงสร้างข้อมูลสําหรับการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มพลังงานถ่านหิน ซึ่งสอดคล้องกับตาราง 5.1.1 ในบทที่ 5.1 และมีรายเอียดของแต่ละตารางข้อมูลดังน้ี ตารางที่ 1 แสดงรายการข้อมูลในฐานข้อมูล CoalDB และ CoalDBN
 (E)xisting/ (G)ap
  ฐานข้อมูล
  ความละเอียด เชิงเวลา
  ความละเอียด เชิงพื้นที่
 ตารางข้อมูล
  ชุดข้อมูลที่จัดเก็บ
 G CoalDBN G   CoalDB E   CoalDB G   CoalDB
E CoalDB G CoalDB G   CoalDB G   CoalDB
เมื่อมีข้อมูล รายเดอื น รายเดอื น รายวัน
รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น รายเดอื น
ตามแหล่งผลิต ตามแหล่งผลิต ตามแหล่งผลิต ตามแหล่งผลิต
บริษทั
บริษทั
บริษทั ตามแหล่งจัดเก็บ
CoalReserve CoalProductionMonthly CoalDomescticProduction CoalProduction
CoalConsumption CoalConsumptionElectric CoalConsumptionElectricIPSVSPP CoalStock
สํารองทางธรณีวิทยา
กําลังการผลิตรายเดือน
ผลิตในประเทศ (รวมแม่เมาะให้ EGAT และ อ่ืน ๆ) การผลิต
การใช้โดยรวม
การใช้เพื่อผลิตไฟฟ้า (รวม IPP, EGAT, SPP) การใช้เพ่ือผลิตไฟฟ้า (แยกเฉพาะ IPS, VSPP) Business Stock
       E
  CoalDB
  รายเดอื น
  ตามแหล่งผลิต (ประเทศ,ชื่อ แหล่ง)
  CoalImported
 นําเข้า (ศก)
         E
  CoalDB
  รายเดอื น
  บริษทั ,โรงงาน
  CoalConsumptionIndustrial
 ใช้ในอตุ สาหกรรม รวมโรงงานควบคุมโรงงานทั่วไป EI ราย จังหวดั แยกตามTSIC
  E
 CoalDB
 รายเดอื น
 ตามแหล่งส่งออก (ประเทศ,ชื่อ แหล่ง)
 CoalExport
 ส่งออก (ศก)
  E   CoalDB
รายเดอื น
-
CoalRetrailPrice
Retail Price
   ช-19

   1163   1164   1165   1166   1167