Page 1139 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1139

  ชื่อเอกสาร

 ชื่่อเอกสาร
 รหัสเอกสาร
รหััสเอกสาร
 ประกาศใช้
้
 แนวปฏิบัติ (Guideline)
ประกาศใชื่
........... 2564
แนำวปฏิิบัติิ (Guideline)
ฉบับที่
1
2564
7.0 แผนผังกระบวนการ
36
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
์ั่ิ
7.0 แผนผังกัรุะบวนกัารุ
8.0 เอกัสารุแนบ
ชื่อแบบฟอร์ม
หมายเลขแบบฟอร์ม
ผู้รับผิดชอบ
ห่มูาย์เลัข้แบบฟอร์มู 8.1 DGF-SHA-001
ชือแบบฟอร์มู การร้องข้อการแบ่งป็ันข้้อมููลัสู่ภัาย์นอก
ผู้รับผิด้ชอบ
8.1 DGF-SHA-001 การร้องขอการแบ่งปันข้อมูลสภู่ ายนอก
ผู้บริห่ารข้้อมููลั
ฉบัับัที่่
หน้า 5
การแบ่งปันข้อมูล
 การแบ่งปันข้อมูล
 ศููนำยส่รส่นำเทศูพลงงนำแห่งช้ติ
GL-SHA-001
GL-SHA-001
     ผู้รับผิดูช้อบ
ผู้ร้องขอใช้ข้อมูล ผู้บริหารข้อมูล
ผู้บริหารข้อมูล
คณะทําางานธรรมาภิบาล ข้อมูล
คณะท่่ปรึกษาด้านข้อมูล
ผู้บริหารข้อมูล ผู้บริหารข้อมูล
กรรวบรวมข้้อมูล
จัดทําาเอกสารในการร้องขอ ใช้ข้อมูล
ตรวจสอบ วัตถุุประสงค์ สิทธิ ช้ันความลับ
เห่มะส่ม
เอกส่รท่เก่ยวข้้อง
DGF-SHA-001
วัตถุุประสงค์ ไม่เหมาะสม แจ้งขัดข้อง
  สิทธิเพียงพอ ในการใช้
พิจารณา ความเหมาะสม
แจ้งขัดข้อง
เพียงพอ
เห่็นำช้อบ
 เสนอพิจารณาพร้อมมูลฐาน
 แบ่งปันข้อมูลพร้อม ข้อมูลอภิพันธุ์
 ปรับปรุงข้อมูลอภิพันธุ์
8.0 เอกสารแนบ
ผู้บริหารข้อมูล


   1137   1138   1139   1140   1141