Page 1137 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1137

   ชื่อเอกสาร
  รหัสเอกสาร
  ประกาศใช้
    ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
การแบ่งปันข้อมูล
GL-SHA-001
........... 2564 1 หน้า 3
   แนวปฏิบัติ (Guideline)
ฉบับที่
    3.7 “ความสอดคล้อง | Consistency” หมายถึงระดับของข้อมูลท่ีเหมือนกันในเขตของข้อมูลสําหรับ ชุดของข้อมูลนั้น ๆ และที่ได้จากการเก็บรวบรวมของหน่วยงานในกระทรวงพลังงานและผู้มีส่วน เก่ียวข้องอื่น ๆ
3.8 “ความครบถ้วน | Completeness” หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องน้ันมีพร้อมเมื่อต้องการ
3.9 “การประมวลผล | Processing” หมายถึงการดําเนินการใด ๆ หรือชุดของการดําเนินการ
ท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบอัตโนมัติหรือไม่
3.10“การเปิดเผยข้อมูล | Disclosure” หมายถึงการกระทําในการจัดทําข้อมูลที่มีให้แก่
บุคคลภายนอกศูนย์ฯ
3.11ผู้บริหารข้อมูล (Data Management Administrator) คือส่วนงานภายในศูนย์ฯ ที่ทําการ
บริหารจัดการชุดของข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของการกํากับดูแลข้อมูล
4.0 เอกสารอ้างอิง
4.1 นโยบายธรรมาภิบาลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
4.2 คําสั่งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติท่ีx/2563เรื่องการแต่งต้ังคณะผู้บริหารข้อมูล 4.3 เอกสารอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพข้อมูลขั้นต่ําของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5.0 ความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านข้อมูลเป็นผู้พิจารณาการแบ่งปันข้อมูลสู่ภายนอกศูนย์สารสนเทศ
5.2 คณะทํางานธรรมาภิบาลข้อมูลทําหน้าที่ทบทวนปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะในด้านใช้แบ่งปัน
ข้อมูล ทั้งภายในและภายนอกแก่คณะท่ีปรึกษาด้านข้อมูลฯ
5.3 ผู้บริหารข้อมูลทําหน้าท่ีพิจารณาคําขอร้องการแบ่งปันข้อมูลปรับปรุงรายละเอียดการแบ่งปันข้อมูล
ที่มีอยู่แล้ว และยกเลิกการแบ่งปันข้อมูล รวมไปถึงการประสานงานรายละเอียดในด้านการแบ่งปัน ข้อมูล การบริหารข้อมูลเพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถดําเนินงานได้ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย

   1135   1136   1137   1138   1139