Page 1127 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1127

   ชื่อเอกสาร

 ชื่่อเอกสาร
 ติริหัสเอกสาร รหััสเอกส
  ประกาศใช้
ประกาศใ
ชื่้
 การจัดเก็บข้อมูล
  การจัดเก็บข้อมูล
    แนวปฏิบัติ (Guideline)
าร GL-STO-001 ........... 2564
ศููนำยส่รส่นำเทศูพลงงนำแห่งช้
GL-STO-001
แนำวปฏิิบัติิ (Guideline)
ฉบับท่ี
2564
  7.0 แผนผังกระบวนการ
-
8.0 เอกสารแนบ -
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
์ั่
7.0 แผนผังกัรุะบวนกัารุ
ฉบัับัที่่
1 หน้า 5
    ผู้รับผิดูช้อบ
ผู้บริหารข้อมูล
ผู้บริหารข้อมูล
ผู้บริหารข้อมูล คณะทําางานฯ ธรรมาภิบาลข้อมูล
คณะท่่ปรึกษาด้านข้อมูล
ผู้บริหารข้อมูล
8.0 เอกัสารุแนบ
กรรวบรวมข้้อมูล
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล รายครั้ง เมื่อม่การนําาเข้า
เอกส่รท่เก่ยวข้้อง
  สุ่มตรวจคุณภาพ
 สรุปผลคุณภาพข้อมูล และจัดทําาแนวทาง ในการปรับปรุง
  พิจารณา แนวทาง
เห่็นำช้อบ
ปรับปร้งวิธ่ท่เส่นำอ
 ดําาเนินการปรับปรุงแนวทาง
26 Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย   1125   1126   1127   1128   1129