Page 1125 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1125

   ชื่อเอกสาร
  รหัสเอกสาร
  ประกาศใช้
    ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
การจัดเก็บข้อมูล
GL-STO-001
........... 2564 1 หน้า 3
   แนวปฏิบัติ (Guideline)
ฉบับที่
    3.7 “ความสอดคล้อง | Consistency” หมายถึงระดับของข้อมูลท่ีเหมือนกันในเขตของข้อมูลสําหรับ ชุดของข้อมูลนั้น ๆ และที่ได้จากการเก็บรวบรวมของหน่วยงานในกระทรวงพลังงานและ ผู้มีส่วนเก่ียวข้องอ่ืน ๆ
3.8 “ความครบถ้วน | Completeness” หมายถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องน้ันมีพร้อมเมื่อต้องการ
3.9 “การเก็บรวบรวม | Acquisition” หมายถึง การกระทําเพื่อเก็บ ให้ได้มา หรือการได้ข้อมูล
จากแหล่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
3.10ผู้บริหารข้อมูล (Data Management Administrator) คือส่วนงานภายในศูนย์ฯ ที่ทําการ
บริหารจัดการชุดของข้อมูลให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติของการกํากับดูแลข้อมูล
4.0 เอกสารอ้างอิง
4.1 นโยบายธรรมาภิบาลของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
4.2 คําสั่งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติท่ีx/2563เรื่องการแต่งต้ังคณะผู้บริหารข้อมูล 4.3 เอกสารอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพข้อมูลข้ันต่ําของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
5.0 ความรับผิดชอบ
5.1 คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านข้อมูลเป็นผู้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพข้อมูลและแนวทาง ในจัดเก็บข้อมูล
5.2 คณะทํางานธรรมาภิบาลข้อมูลทําหน้าที่ทบทวนปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะในด้านการจัดเก็บ ข้อมูล แก่คณะที่ปรึกษาด้านข้อมูลฯ
5.3 ผู้บริหารข้อมูลทําหน้าที่ประเมินคุณภาพข้อมูลในมิติต่างๆ และจัดทําแนวทางในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้เกิดคุณภาพในการใช้ข้อมูลสูงสุด การประสานงานรายละเอียดในด้านคุณภาพข้อมูล การบริหารข้อมูลเพ่ือให้ศูนย์ฯ สามารถดําเนินงานได้ตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย

   1123   1124   1125   1126   1127