Page 1102 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1102

 คู่มือธรรมาภิบาลขอ้มลูพลังงาน ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
1. บทนํา
2. นโยบายธรรมาภิบาล
3. โครงสร้างธรรมาภิบาลและกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล 4. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการธรรมาภิบาลข้อมูล
ฉ-1


   1100   1101   1102   1103   1104