Page 1100 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 1100

 ▪ ให้คําปรึกษา ออกแบบ พัฒนาสถาปัตยกรรมข้อมูลให้มีความเหมาะสมเพื่อเก็บรักษาข้อมูลและ ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ทั้งในส่วนของคลังข้อมูล (Data warehouse) หรือทะเลสาบข้อมูล (Data lake)
▪   กลยุทธ์ข้อมูลและ
(4) กลุ่มงานบูรณาการข้อมูล (Business and Data Analytics) มีหน้าท่ีหลัก
▪ ให้คําปรึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ออกแบบ พัฒนาและประเมินผลแบบจําลอง (Model) โดยพิจารณา ทั้งปริมาณและระยะเวลาของข้อมูลจากหลายแหล่งที่ได้รับการจัดระเบียบหรือพร้อมใช้งาน เพื่อทําความเข้าใจความสัมพันธ์ของข้อมูลที่มีความหลากหลายก่อนการนําข้อมูลไปใช้งาน (Implementation) โดยใช้เครื่องมือและทักษะการเขียนโปรแกรมในการตอบโจทย์พันธกิจหลัก ของศูนย์ฯ
▪ ให้คําปรึกษา คําแนะนํา ควบคุมดูแล ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการวิเคราะห์และสร้างแบบจําลอง (Model) หรือเครื่องมือเพ่ือคาดการณ์ (Predictor) โดยใช้ Machine Learning Techniques (ML) / Artificial Intelligence (AI) จากข้อมูลมีโครงสร้าง (Structured Data) และแบบไร้โครงสร้าง (Unstructured Data)
▪ ให้คําปรึกษา วิเคราะห์ นําเสนอ คิดค้นและพัฒนาวิธีการวิเคราะห์เชิงลึกใหม่ทั้งด้านเทคโนโลยี เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช้เพื่อตอบโจทย์พันธกิจหลักของศูนย์ฯ ในทุกด้าน
▪ ร่วมพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์ฯ ในด้านการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้าน Data Analytics เพื่อเพ่ิม ศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลของศูนย์ฯและส่ือสารประสานงานกับภายนอกศูนย์ฯในการผลักดนักล ยุทธ์ด้านการใช้ข้อมูลในลักษณะการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่าง เป็นรูปธรรมและแพร่หลาย
▪ ให้คําปรึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ การใช้เครื่องมือและเทคนิคงานด้านนิทัศน์ข้อมูลและเทคโนโลยี มัลติมีเดีย (Data Visualization and Multimedia Technology) เช่นภาพนิทัศน์สําหรับข้อมูล จัดประเภท ภาพนิทัศน์สําหรับการแจกแจงของข้อมูล ภาพนิทัศน์สําหรับสหสัมพันธ์ และการถดถอย รวมถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเชิงเส้นตรงและการวิเคราะห์ส่วนเหลือ (Residual Analysis) ภาพนิทัศน์ สําหรับข้อมูลอนุกรมเวลา และภาพนิทัศน์สําหรับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เป็นต้น
ซึ่งจากการพิจารณาทุกประเด็นที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน ปรากฏว่ากลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่มงาน มีภารกิจ ลักษณะงาน ที่ต้องปฏิบัติ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะหรือทักษะที่แตกต่างอย่างชัดเจน และไม่มีภาระหน้าที่ท่ีมีความซ้ําซ้อนกับภารกจิ หน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการดําเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ทั้งกลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน กลุ่มพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และกลุ่มวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจพลังงาน
 ติดต่อประสานงาน เชื่อมโยงการทํางานระหว่างกลุ่มงาน
เพื่อให้การดําเนินงานตรงตามความต้องการ สามารถใช้งานได้จริง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 กับศูนย์ฯ
  จ-14
กลุ่มงานบูรณาการข้อมูล

   1098   1099   1100   1101   1102