Page 214 - NEIC_Strategie
P. 214

แบบฟอร&มคําของบประมาณรายจ2ายประจําป3 พ.ศ. 2564 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. ชื่อโครงการ โครงการศึกษาการดําเนินการตามกฎหมายว2าดLวยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร&
2. การเชื่อมโยงกับแผนระดับต:างๆ
2.1 ยุทธศาสตรAชาติ 20 ปE ยุทธศาสตรAชาติดFานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 2.2 แผนแม:บทภายใตFยุทธศาสตรAชาติ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
2.3 แผนปฏิรูปประเทศดFานพลังงาน ดFานการบริหารจัดการพลังงานตามหลักธรรมาภิบาล ประเด็นการพัฒนาศูนยAสารสนเทศพลังงานแห:งชาติ
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห:งชาติ ฉบับที่ 12
3. หลักการและเหตุผล ปWจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอรAมีจํานวนที่เพิ่มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นตามลําดับ ส:งผลกระทบ
และสรFางความเสียหายทั้งต:อระดับปWจเจกชนและระดับประเทศ ซึ่งนานาประเทศต:างใหFความสําคัญ ในการดําเนนิ งานเพอ่ื รบั มอื กบั ปญW หาภยั คกุ คามดงั กลา: วอยา: งมาก จงึ จําเปน` ตอF งกําหนดหลักเกณฑAเพื่อกําหนด แนวทางและมาตรการต:าง ๆ ที่เกี่ยวขFองอย:างเป`นรูปธรรม
ประเทศไทยเล็งเห็นความสําคัญเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอรAของหน:วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจใหFทัดเทียมต:างประเทศ จึงประกาศใชFพระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562 เพื่อควบคุมมาตรฐานระบบไอที หรือระบบคอมพิวเตอรAใหFมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบไอที ของหน:วยงานหลัก และมีความสําคัญหรือที่เรียกว:าโครงสรFางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ดังนั้น ทุกหน:วยงานของรัฐจึงจําเป`นตFองดําเนินการต:าง ๆ ใหFเป`นไปตาม พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562
โดยที่สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จะเป`นศูนยAกลางแลกเปลี่ยนขFอมูลดFานพลังงาน จากการใชFขFอมูลขนาดใหญ: (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ ดังนั้น สนพ. จึงมีขFอมูล ดFานพลังงานของหน:วยงานในสังกัดและหน:วยงานในกํากับของกระทรวงพลังงาน และหน:วยงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวขFอง
ทั้งนี้ การดําเนินการใหFเป`นไปตามมาตรฐานการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรAของพระราชบัญญัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562 ครอบคลุมถึง
1. ตรวจสอบประเมินช:องว:างทางความปลอดภัยสารสนเทศโดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ ของสากล
2. จัดทํานโยบายความปลอดภัยสารสนเทศ และปรับปรุงนโยบายใหFรองรับพระราชบัญญัติ ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอรA พ.ศ. 2562
3. ประเมินความเส่ียงดFานภัยคุกคามทางไซเบอรA พรFอมจัดทํารายงานการประเมินความเส่ียง
1
   212   213   214   215   216