Page 713 - NEIC_FINAL REPORT
P. 713

โครงการศกษาการจดทําแผนยทธศาสตรและออกแบบการพฒนาศนยสารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน แผนพลังงานของประเทศไทย
พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
รายงานฉบับสมบูรณ์
ในการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน ตามแนวทางของสภาปฏิรูป ประเทศ จําเป็นต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารประชาชนของภารรัฐให้มีความ เปิดเผยมากขึ้น ตามแนวทางราชการแบบเปิด (Open Government) ซึ่งเพื่อให้สามารถบรรลุถึงแนวทางดังกล่าว ได้ จึงได้มีการออก พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 โดยวัตถุประสงค์ สําคัญของพ.ร.บ. ฉบับน้ี คือการส่งเสริมให้นําระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารงานและการให้บริการของ หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการพัฒนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการทางดิจิทัล และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่จําเป็นเพื่อให้การพัฒนากระบวนการทํางานของภาครัฐมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ผ่านการแลกเปลี่ยน ข้อมูลท่ีมีความมั่นคงและปลอดภัย และที่สําคัญที่สุด คือการผลักดันให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ที่ดูแลโดยหน่วยงานของรัฐในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล
เพอื่ ให้การดําเนินงานของศูนย์ฯ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อกําหนดใน พ.ร.บ. การบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ศูนย์ฯ จะต้องพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของศูนย์ฯ ให้สนับสนุนงานของศูนย์ในลักษณะต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย
(1) จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะด้านพลังงานในรูปแบบดิจิทัล เช่น ข้อมูลการวิเคราะห์ ด้าน พลังงานต่าง ๆ และต้องทําให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยหน่วยงานอ่ืน หรือประชาชนท่ัวไป
(2) เปิดเผยข้อมูลสาธารณะในรูปแบบที่สามารถนําไปประมวลผลต่อได้ ในลักษณะ Open Government Data เช่น การให้บริการผ่าน API เป็นต้น
(3) เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและสารสนเทศกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดการให้บริการสาธารณะ แบบเบ็ดเสร็จ
(4) จัดให้มีศูนย์แลกเปล่ียนข้อมูลกลางเพื่อเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
จากข้อกําหนดในกฎหมายดังกล่าว ก็ส่งผลให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ จะต้องถูกออกแบบมาให้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างศูนย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบจัดการความปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่เชื่อถือได้ในระดับนานาชาติ เพื่อให้ศูนย์ฯ สามารถบรรลุถึง ข้อกําหนดของกฎหมาย โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลและ สารสนเทศด้านพลังงานของประเทศ
6.1-3
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
6- 3
   711   712   713   714   715