Page 712 - NEIC_FINAL REPORT
P. 712

พ ร บ วาดวยการกระทําความผดเกยวกบคอมพวเตอร พ ศ 2550 และทแกไขเพมเตม ในสวนน จงจะกลาวถงประเดน
6 -2
6.1-1 สารสําคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการพัฒนาและประกาศนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นกรอบที่หน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนดังกล่าว ศูนย์ฯ ในฐานะหน่วยงานในการกํากับของกระทรวงพลังงาน ก็มีพันธกิจที่ต้องดําเนินกิจกรรม ของศูนย์ฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนดังกล่าว อย่างน้อยในแนวทางท่ีสอดคล้องกับมาตรา 6 ดังต่อไปนี้
(1) ดําเนินการและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลด้านกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดทรัพยากรของชาติ และเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการนําสารสนเทศ ด้านพลังงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการให้บริการบนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลของศูนย์ฯ อันจะช่วยให้หน่วยงานอื่น หรือภาคประชาชนสามารถนําสารสนเทศที่ดูแลโดนศูนย์ฯ ไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อไปได้
(4) ส่งเสริมให้เกิดมาตรฐาน กรอบการทํางาน วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ทําให้เกิดความสอดคล้องกัน ระหว่างระบบงานข้ามหน่วยงานอย่างปลอดภัย พร้อมใช้งาน มีความน่าเชื่อถือ และเกิดประโยชน์
(5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและผลิตกําลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทของศูนย์ฯ เช่น นักวิทยาการข้อมูลด้านพลังงาน เป็นต้น
(6) พัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัลด้านพลังงาน เพื่อเอื้อประโยชน์ในการนําไปใช้ประโยชน์ ต่อเนื่อง
จากนโยบายและแผนดังกล่าว ก็ส่งผลให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์ฯ จะต้องถูกออกแบบ มาให้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างศูนย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบจัดการความ ปลอดภัยสารสนเทศที่เป็นที่เชื่อถือได้ในระดับนานาชาติ และยังต้องสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สารสนเทศพลังงานอีกด้วย
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
... ..
ทางกฎหมายของกฎหมายทั้งสี่ฉบับที่จําเป็นต้องพิจารณาในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานทาง เทคโนโลยีของศูนย์ฯ
พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
ที่มาของกฎหมายนี้ ก็คือการที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบดิจิทัลมีส่วนสําคัญในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งหน่วยงานของรัฐและเอกชนต่างก็ต้องการนําเอา
เทคโนโลยีนี้มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการทํางานเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและ
นานาชาติซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยกําหนดแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ ความซ้ําซ้อนในการดําพเลนังินงางนาแนหข่งชอางตหิเพนื่อร่วอยงรงับากนาตรใ่าชง้ข้อๆมูลอขันาจดะใหชญ่ว่ย(Bเiพg ิD่มaปtaร)ะใสนกิทารธขิภับาเคพลข่ือนองการนําเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้
ในการผลักดันประเทศแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 
   710   711   712   713   714