Page 644 - NEIC_FINAL REPORT
P. 644

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ดังนั้น ที่ปรึกษาจึงได้เสนอออกแบบ Entity Relationship Diagram (ERD) และโครงสร้างข้อมูลของศูนย์ สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยได้แสดงรายละเอียดฐานข้อมูล ENGDB เป็นตัวอย่าง
สําหรับฐานข้อมูล ENGDB ที่ปรึกษาได้พิจารณาว่าเป็นฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินไป โดยมีจํานวนตารางมาก ถึง 400 ตาราง ซึ่งทําให้การบริหารจัดการทําได้ยาก โดยตารางที่อยู่ใน ENGDB มีตารางที่เก็บข้อมูลพลังงานจริง ตารางเก็บข้อมูลสํารอง รวมถึงตารางอื่น ๆ ซึ่งที่ปรึกษาเห็นว่าควรแบ่งฐานข้อมูล ENGDB ออกมาเป็นฐานข้อมูล ที่เก็บข้อมูลตามกลุ่มกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลตามโซ่อุปทานของพลังงานในประเทศไทย โดยอาจจะแบ่งได้เป็นสี่กลุ่มคือ ฐานข้อมูลที่เป็นมุมมองของการผลิตพลังงาน (Production) การนําเข้า (Import) การใช้พลังงาน (Consumption) การส่งออก (Export) และพลังงานทดแทน (Renewable) นั้น โดยโครงสร้าง ของฐานข้อมูลสามารถแสดงได้จากโครงสร้างข้อมูลในรูปท่ี 5.3-3 ถึง 5.3-7
ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงของข้อมูลในแต่ละฐานข้อมูลที่เสนอให้แยก ดังนี้
1) ฐานข้อมูลด้านการผลิตพลังงาน(EppoENGDBProduction)(รูปที่5.3-3)จะเป็นฐานข้อมูลที่จัดเก็บ ข้อมูลในโครงสร้างข้อมูลจากตาราง dbprod1x dbprod1m dbprod1h และ RNPROD ในฐาน ENGDB เดิม ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานในรูปแบบ Crude Condensate Natural Gas, Lignite, Hydro, และพลังงานหมุนเวียนตามลําดับ ทั้งนี้ข้อมูลส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น Time-series ในระดับเดือน (Monthly) และระบุชนิดพลังงานด้วยตาราง dbitem และระบุแหล่งผลิตด้วยตาราง dbloc โดยจะต้องมี การทํา First Normal Form สําหรับทุกตารางที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ตาราง dbprod1h ต้องมีการเชื่อมโยง กับตาราง dbitem จึงควรมีการกําหนด Field type (หรือ item) ใน dbprod1h ให้เป็น Foreign Key ที่เชื่อมไปยัง Primary Key ของตาราง dbitem ดังแสดงในรูป เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง และสอดคล้องกัน และในอนาคต ถ้ามีการเพิ่มข้อมูลเกี่ยข้องกับการผลิตพลังงาน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด
ก็จะถูกนํามาใส่ในฐานข้อมูลนี้
5.3-8
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
 5 - 40
รูปิที่่ 5.3-2 ตัวอยางโครงสร้างข้้อมููลที่่ไมูเปิ็นตามูนอรมู์ ัลฟอรมู์
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
     รูปที่ 5.3-2 ตัวอย่างโครงสร้างข้อมูลที่ไม่เป็นตามนอร์มัลฟอร์ม
 

   642   643   644   645   646