Page 640 - NEIC_FINAL REPORT
P. 640

 5 - 36
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
6. สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน(ERC)
ถังใหม่: เพิ่มเติมถังข้อมูล ERC โดยเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเพื่อวิเคราะห์การกํากับดูแลในอนาคต ข้อมูลโครงการกําลังผลิตติดตั้งและขายตามสัญญาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ข้อมูลค่าความสิ้นเปลือง ในการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ยในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ข้อมูลต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ข้อมูลระบบสายส่ง ข้อมูลศักยภาพระบบจําหน่ายไฟฟ้า ผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า/ระบบส่ง/จําหน่าย หรือ บทความวิเคราะห์ เป็นต้น
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping ERC1: ปรับการเก็บข้อมูลปริมาณขายตามสัญญา SPP/VSPP ลงในถังข้อมูล ผู้ผลิต ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก VSPP
Mapping ERC2: ปรับการเก็บข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้าของ กฟภ. กฟน. ลงในถังข้อมูลสถิติ พลังงานประเทศไทย Thailand Energy Database (ENGDB)
7. สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน(OPS)
ถังใหม่: เพิ่มเติมถังข้อมูล OPS โดยเก็บข้อมูลพื้นฐานที่สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้รับ จากหน่วยอื่น ๆ เช่น รายได้ครัวเรือน ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ข้อมูลบริการ ขนส่งสาธารณะ ข้อมูลทางการเกษตรและปศุสัตว์ อาสาสมัครพลังงานชุมชน เป็นต้น การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping OPS1: ปรับการเก็บข้อมูลจํานวนประชากรลงในถังข้อมูลเศรษฐกิจ Economic
8. สํานักงานกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง(EFAI)
ถังใหม่: เพิ่มเติมถังข้อมูล EFAI โดยเก็บข้อมูลสถานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping EFAI1: ปรับการเก็บข้อมูลอัตราเงินส่งเข้ากองทุนฯ ลงในถังข้อมูลราคาปิโตรเลียม Petroleum Price Database (PPD)
9. กรมศุลกากร(CUSTOMS) การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping CUSTOMS1: ปรับการเก็บข้อมูลการนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ลงในถังข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย Thailand Energy Database (ENGDB)
10. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC)
ถังใหม่: เพิ่มเติมถังข้อมูล NESDC โดยเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งในลักษณะระดับพื้นท่ี อาทิ ภาค จังหวัด และประเภทธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรม พลังงาน เป็นต้น
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping NESDC1: ปรับการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม จํานวนประชากร หรือ ค่าดัชนี อุตสาหกรรม ลงในถังข้อมูลเศรษฐกิจ Economic
5.3-4
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   638   639   640   641   642