Page 638 - NEIC_FINAL REPORT
P. 638

 5 - 34
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย รายงานฉบับสมบูรณ์
3. ฐานข้อมูลดัชนีพลังงานENERGYINDEX(E-INDEX)
4. ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลพิษจากการใช้พลังงาน : EMISSION I
5. ฐานข้อมูลการปล่อยสารมลภาวะด้านการผลิตจากภาคพลังงาน:EMISSIONII
6. ฐานข้อมูลการใช้ไฟฟ้ารายสาขาอุตสาหกรรม Electric Consumption by Sector (ECS)
7. ฐานข้อมูลราคาปิโตรเลียมPetroleumPriceDatabase(PPD)
8. ฐานข้อมูลราคาพลังงานต่างประเทศ International energy price (IEP)
9. ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองโดยไม่ขายเข้าระบบของการไฟฟ้าหรือจําหน่าย
ไฟฟ้าให้ลูกค้าตรง (IPS) IPS
10. ฐานข้อมูลพลังงานทดแทน RENEW ENERGY
11. ฐานข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย Thailand Energy Database (ENGDB)
12. ฐานข้อมูลผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก VSPP
จากนั้น ถังข้อมูลภายใน สนพ. ดังกล่าวจะถูกเชื่อมโยงล้อมรอบด้วยถังข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สําคัญ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยง และจัดทําถังใหม่ในระยะต้น เพื่อจัดเก็บภายในศูนย์ฯ และสามารถปรับรูปแบบการจัดโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ฯ ได้ในอนาคต ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิต(EGAT)
ถังใหม่: เพิ่มเติมถังข้อมูล EGAT โดยเก็บข้อมูลการผลิตและซื้อไฟฟ้าโดยบันทึกแหล่งผลิต/ซื้อเพิ่มเติม โดยเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน รวมไปถึงการเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้ารายย่อยตามสัญญาของ กฟผ. ด้วยการเช่ือมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping EGAT1: ปรับการเก็บข้อมูลการผลิตและซ้ือไฟฟ้าโดยบันทึกแหล่งผลิต/ซ้ือเพ่ิมเติม โดยเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน ลงในถังฐานข้อมูลดัชนีพลังงาน ENERGY INDEX เดิม
Mapping EGAT2: ปรับการเก็บข้อมูล Daily Load Curve ของ กฟผ. ลงในถังข้อมูลไฟฟ้าเพ่ือ สนับสนุนการจัดทําค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค Electric Consumption by Region (ECRDB)
Mapping EGAT3: ปรับการเก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของ กฟผ. ลงในถังข้อมูลฐานข้อมูลสถิติ พลังงานประเทศไทย (ENGDB)
2. กรมการขนส่งทางบก(DLT)
ถังใหม่: เพิ่มเติมถังข้อมูล DLT โดยเก็บข้อมูลจํานวนรถที่มีการจดทะเบียน ทั้งที่เป็นจดทะเบียนใหม่ และจดทะเบียนสะสม โดยบันทึกชนิด ยี่ห้อ สถานที่ที่มีการจดทะเบียน และชนิดเชื้อเพลิง ลงในฐานข้อมูล
การเชื่อมโยงไปยังถังเดิม:
Mapping DLT1: ปรับการเก็บข้อมูลการผลิตและขายรถให้มีการบันทึกชนิด ยี่ห้อ สถานที่ ที่มีการจดทะเบียน และชนิดเชื้อเพลิงลงในถังข้อมูลสถิติพลังงานประเทศไทย Thailand Energy Database (ENGDB)
5.3-2
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   636   637   638   639   640