Page 596 - NEIC_FINAL REPORT
P. 596

โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อน
รูป็ทั้้ 4.3-28 กระบวนการทั้าํา งานข้องศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติ ระยะทั้้ 2 ทั้างเลอ้ กทั้้ 2
พิจารณา New Data Set: กระบวนการทํางานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติในระยะที่ 2 ทั้้ 1 เน้องจากข้้อมููลทั้้ได้รับจะอยูในรูป็แบบ APIs โดยการตรวจสำอบวามู้ข้้อมููลใหัมูหัร้อไมู อาจทั้ําาได้โดยการใหั้หันวยงาน
แผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
 พัิจารณ์า New Data Set: กระบวนการทั้ําางานข้องศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติในระยะทั้้ 2 ทั้างเล้อกทั้้ 2 รูปท่ี 4.3-27 กระบวนการทํางานของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ระยะที่ 2 ทางเลือกท่ี 2
ข้ันตอนการพัิจารณา New Data Set จะทั้าํา งานเช้นเด้ยวกับทั้างเล้อกทั้้ 1 จะเริมูจาก data operation management team จะพัจิ ารณาวา มูข้้ อ้ มูลู ใหัมูทั้ ไ้ ดร้ บั เพัมูิ เตมูิ จากหันว ยงานตน้ ทั้างทั้ไ้ ดข้้ อข้อ้ มูลู ไป็หัรอ้ ไมู ซึ่งึ การพัจิ ารณานจ้ ะแตกตา งจากทั้างเลอ้ ก
ทั้ใ้ หัข้้ทอ้ ามูงลู เลตน้ือทั้กาทงแี่ จ2ง้ ข้ขอ้ ั้นมูลูตเอพันมูิ กเตามูิ รโพดิยจเาพัรมูิ ณข้อ้ามูNลู ใeนwADPaIstaทั้ใ้ Sช้e้ หัtรจอ้ ะแทจง้ําโงดายนช้เอชงทั้่นาเงดอียน้ วๆกซึ่ับงึ ใทนากงรเณลทั้้ือมู้ ก้ข้ทอ้ ีมู่ ลู1ใหัจมูะเเรช้ิน่มเจดย้าวกกบั ระยะทั้้ 1 จะต้องพัิจารณา การจัดทั้ําา Data Glossary และ Metadata ทั้้จะอธิบายถัดไป็ในหััวข้้อเร้อง Managing new data
data operation management team จะพิจารณาว่ามีข้อมูลใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติมจากหน่วยงานต้นทางที่ได้ขอ
set ดังรูปัที่่ 4.3-31
ข้อมูลไปหรือไม่ ซึ่งการพิจารณานี้จะแตกต่างจากทางเลือกที่ 1 เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับจะอยู่ในรูปแบบ APIs
Processing Data: การ Process Data ในข้ันตอนน้จะทั้าํา การป็รับป็รุงจากทั้างเลอ้ กทั้้ 1 โดยมู้การใช้้ซึ่อฟต์แวร์มูาช้วย โดยการตรวจสอบว่ามีข้อมูลใหม่หรือไม่ อาจทําได้โดยการให้หน่วยงานที่ให้ข้อมูลต้นทางแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม โดยเพิ่ม
ในการทั้ําางานAPIsโดยเฉพัาะเพัอ้ จดั ทั้ําาข้อ้ มูลู เข้า้ สำรู ะบบฐานข้อ้ มูลู ข้องศึนู ยฯ์ โดยซึ่อฟตแ์ วร์จะบรหัิ ารจดั การโดยinformation
ข้อมูลใน APIs ที่ใช้ หรือแจ้งโดยช่องทางอื่น ๆ ซึ่งในกรณีที่มีข้อมูลใหม่ เช่นเดียวกับระยะที่ 1 จะต้องพิจารณา
system team
การจัดทํา Data Glossary และ Metadata ที่จะอธิบายถัดไปในหัวข้อเรื่อง Managing new data set
Uploading Data: การ Upload Data ในข้ันตอนน้จะทั้าํา งานเช้นเด้ยวกับทั้างเล้อกทั้้ 1 โดยใช้ซึ่้ อฟต์แวร์เพั้อตรวจสำอบ ดังรูปที่ 4.3-30
วาข้้อมููลทั้จ้ ะนําาเข้้าระบบนันมู้ฐานข้้อมููลรองรับหัรอ้ ไมู ถ้ามู้ จะทั้ําาการ Upload เข้้าสำูระบบฐานข้้อมููล หัร้อถ้าไมูมู้จะเก็บข้้อมููล
ทั้้เป็็นรูป็แบบไฟล์ลงในทั้ะเลสำาบข้้อมููล (Data Lake) โดยข้ันตอนน้จะดาํา เนินการโดยซึ่อฟต์แวร์แบบอัตโนมูตั ิ โดยซึ่อฟต์แวร์จะ
บริหัารจัดการโดย information system team
Processing Data: การ Process Data ในขั้นตอนนี้จะทําการปรับปรุงจากทางเลือกที่ 1 โดยมีการใช้ DataQualityCheck:เช้น เดย้ วกบั ทั้างเลอ้ กทั้้1ซึ่อฟตแ์ วรทั้์ บ้ รหัิ ารจดั การโดยinformationsystemteamจะตรวจสำอบ
ซอฟต์แวร์มาช่วยในการทํางาน APIs โดยเฉพาะ เพื่อจัดทําข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ฯ โดยซอฟต์แวร์
ความูถกู ตอ้ ง ความูสำอดคลอ้ ง และความูครบถว้ นข้องข้อ้ มูลู และจะนาํา ข้อ้ มูลู ทั้ไ้ ดร้ บั เข้า้ สำู Staging Database และข้อ้ มูลู แวดลอ้ มูทั้้
จะบริหารจัดการโดย information system team
เกย้ วกบั ความูตอ้ งการทั้จ้ ะการแกไ้ ข้หัรอ้ เพัมูิ เตมูิ ข้อ้ มูลู เข้า้ ใน Profile Database (ข้อ้ มูลู ทั้น้ าํา เข้า้ Staging Database จะยงั ไมูไ ดร้ บั การ
ยน้ ยนั การแกไ้ ข้ หัรอ้ บางสำว นทั้ซึ่้ อฟตแ์ วร์ ไมูสำ ามูารถแกไ้ ข้ไดจ้ ะตอ้ งใหั้ data operation management team และ business and
 4 - 68
dataanalyticteamทั้ําาการตรวจสำอบแก้ไข้อ้กรอบหันึง) 4.3-64
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan
โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย
   594   595   596   597   598