Page 595 - NEIC_FINAL REPORT
P. 595

     Egress
    ETL
     Ingest
     Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 67
าศนยสารสนเทศพลังงานแหงชาติเพือรองรับการใชขอมลขนาดใหญ (Big Data)
ภาพรวมผังการไหลของกระบวนการทํางานดานโครงสรางระยะที 2 (ทางเลือกที 1)
รูป็ทั้้ 4.3-27 ผังการไหัลข้องกระบวนการทั้ําางานข้องศึูนย์สำารสำนเทั้ศึพัลังงานแหังช้าติ ระยะทั้้ 2 ทั้างเลอ้ กทั้้ 2
Data Workflow Phase 2 (option 2)
Identifying
Processing data
Tranform
Data model & DW
Share
Old
Extended
กพพ. กรมการปกครอง กพร.
กฟผ.
ปตท. กรมธุรกิจพลังงาน สภาพัฒนาเศรษฐกิจ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กรมศุลกากร กรมธุรกิจการคŒา กฟน.
กฟภ.
ธปท.
SW
Final Staging Profile
New
Internal data
Extra (social listening)
SW
New Data Lake
SW (ETL)
Archive
Business Glossary (reference docs) Starndardized data workflow Processes Internal Access Control
Data Governance
Data management Platform
Automatically Created
   593   594   595   596   597