Page 564 - NEIC_FINAL REPORT
P. 564

 4 - 36
ในแตละข้นั ตอน ทั้้ป็รึกษาสำรุป็การทั้ําางานและป็ระเด็นเพัิมูเติมูดังน้ 1. Identifying
a.. ระบบงานป็ัจจุบัน
i. ระบุรูป็แบบจากDataSourcesได้3รูป็แบบค้อExcelPDFและweb(html)
b. ป็ระเด็นทั้้ต้องพัิจารณา
i ข้้อมููลยังไมูมูค้ วามูทั้ันสำมูัย สำวนมูากช้้า 1.5 ถึง 2 เดอ้ น
ii ข้้อมููลทั้้ได้รับไมูมูค้ วามูสำมูําาเสำมูอ หัร้อบางครังไมูมู้ข้้อมููลเข้้า
เมู้อข้้อมููลทั้ไ้ ด้รับมู้การเป็ล้ยนรูป็แบบ เช้น จําานวน Columns หัร้อแถวในไฟล์ Excel ทั้ําาใหั้ต้องจัดรป็ู แบบใหัมู จึงจะสำามูารถ นําาเข้้าสำูระบบได้
iv การจดั การหัรอ้ การกาํา หันดตวั ผรู้ บั ผดิ ช้อบยงั ไมูมู ก้ ฎเกณฑ์ช้์ ดั เจน ทั้าํา ใหัไ้ มูมู ก้ ารควบคมูุ การเข้า้ ถงึ (Access Control)
v. ข้้อมููลต้องทั้ําาการตรวจสำอบและต้องติดตามูเอง เช้น กรณ้ทั้้สำงไฟล์ Excel มูาใน email 2. Process Data
a. ระบบงานป็ัจจุบัน
i. มู้การใช้้การKey-inข้้อมููลเข้้าสำรูะบบโดยทั้้ไมูสำามูารถนาําเข้้าได้โดยอัตโนมูตัิ
ii. ตอ้ งทั้ําาการทั้ําาความูสำะอาด (Cleansing) ข้อ้ มูลู เอง ใช้ก้ ารนําาเข้า้ ไฟล์ Excel ตามูรป็ู แบบทั้ก้ ําาหันด เพัอ้ เข้า้ สำรู ะบบ ฐานข้้อมููล
b. ป็ระเด็นทั้้ต้องพัิจารณา
I. เมูอ้ มูข้้ อ้ มูลู เพัมูิ ข้นึ ระบบเดมูิ ทั้ย้ งั ไมูร องรบั ข้อ้ มูลู ทั้เ้ พัมูิ ข้นึ ทั้ําาใหัไ้ มูสำ ามูารถจดั เกบ็ ข้อ้ มูลู ทั้ต้ อ้ งการเพัมูิ ได้ โดยจะ
ต้องใช้้การพััฒนาระบบเพัิมูเติมูเพัอ้ รองรับข้้อมููลดังกลาว
ii. ข้้อมููลมูาในรูป็แบบ PDF หัร้อ Excel ในบางกรณ้ทั้ําาใหั้ต้องใช้้การ Key-in เข้้าสำรู ะบบฐานข้้อมููล
iii. การจัดเก็บข้้อมููลป็ระเภทั้ไฟล์ดิบ (Raw File) และข้้อมููลดิบ (Raw Data) ยังเก็บกระจัดกระจาย โดยเฉพัาะ
ในเคร้องคอมูพัิวเตอรข้์ องผู้รับผิดช้อบ โดยยังไมูมู้รป็ู แบบหัร้อโครงสำร้างทั้้ช้ัดเจน เป็็นมูาตรฐาน iv.การเพัิมูข้้อมููลหัร้อการแก้ไข้ข้้อมููลในไฟล์ต้นทั้างจะทั้ราบเฉพัาะผู้รับผิดช้อบเทั้านนั ถ้าต้องการข้้อมููลทั้เ้พัิมูหัร้อ
แก้ไข้ ต้องสำอบถามูโดยตรงกับผู้จัดทั้ําา
v. ข้้อมููลไมูมู้ความูสำมูําาเสำมูอหัรอ้ บางครังไมูมู้ข้้อมููลเข้้าโดยเมู้อถึงวันทั้้12ข้องทัุ้กเดอ้ นจะต้องใช้้การป็ระมูาณการ
สำําาหัรับข้้อมููลทั้ไ้ มูได้ โดยเมู้อข้้อมููลดังกลาวมูาถึงภายหัลัง ผู้รับผิดช้อบจะทั้ราบด้วยตนเอง และทั้ําาการแก้ไข้ข้้อมููลในระบบฐาน ข้้อมููลซึ่ึงข้ึนอยูกับผู้รับผิดช้อบนนั ๆโดยผู้รับผิดช้อบบางคนมู้การสำร้างเอกสำารติดตามูข้้อมููลทั้ต้ ้องการการแก้ไข้หัร้อข้้อมููลทั้้ยัง ไมูไ ด้นําาเข้้าระบบฐานข้้อมููล
vi. ต้องทั้ําาการตรวจสำอบแก้ไข้ข้้อมููลทั้้เป็็นข้้อมููลพัรอง (Missing Data) หัร้อ Outlier ด้วยตนเอง 3. Transform
a. ระบบงานป็ัจจุบัน
i. นําาข้้อมููลจากฐานข้้อมููลป็ัจจบุันมูารวบรวมูโดยโป็รแกรมูเพั้อออกรายงานในแงมูมูุตางๆทั้ไ้ด้กําาหันดไว้ ii. ทั้ําาการทั้ําาความูสำะอาดข้้อมููลโดยผู้รับผิดช้อบ ซึ่งึ บางครังมู้ข้้อมููลไมูครบจากฐานข้้อมููล
iii. ข้้อมููลรายงานยังเป็็นรูป็แบบ Excel หัร้อ PDF
b. ป็ระเด็นทั้้ต้องพัิจารณา
i. การออกรายงานยังไมูมูค้ วามูย้ดหัยุน ถ้าต้องการเพัมูิ ข้้อมููล หัรอ้ ต้องการดู ในมูมูุ มูองอน้ ๆ จะต้องใช้น้ ักพััฒนา
ในการแก้ไข้ระบบการออกรายงาน
ii. ยังไมูมู้การควบคุมูการเข้้าถึง (Access Control) สำําาหัรับกําาหันดสำทั้ิ ธิ (Authorization) ในรายงานวา ใครเข้้าถึง
สำวนข้้อมููลสำวนใดได้บ้าง 4. Share
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย   562   563   564   565   566