Page 563 - NEIC_FINAL REPORT
P. 563

   Egress
   ETL
    Ingest
    Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
4 - 35
รูป็ทั้้ 4.3-10 ผังการไหัลข้องกระบวนการทั้ําางานด้านโครงสำร้างข้องระบบป็ัจจุบันข้อง สำนพั
Existing Data Workflow Identifying
Processing data
Tranform
Share
Old
กพพ. กรมการปกครอง กพร.
กฟผ.
ปตท. กรมธุรกิจพลังงาน สภาพัฒนาเศรษฐกิจ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมศุลกากร กรมธุรกิจการคŒา กฟน.
กฟภ.
ธปท.


   561   562   563   564   565