Page 467 - NEIC_FINAL REPORT
P. 467

 รูปที่ 2.2-6 แผนผังกํารรับส่งและเผยแพร่ข้อมูลในระบบ ก๊ําซธรรมชําติ ท่ีคําดว่ําจะมีในอนําคต
 หมํายเหตุ
(G) = Gap Analysis ----- = กลุ่มข้อมูลท่ีมี ณ ปัจจุบัน - - - = กลุ่มข้อมูลท่ีต้องกํารเพิ่มเติม
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-293
หมายเหตุ
(G) = Gap Analysis
รูปท่ี2.2-6แผนผังการรับส่งและเผยแพร่ข้อมลูในระบบกา๊ซธรรมชาติท่ีคาดว่าจะมีในอนาคต ----- = กลุ่มข้อมูลที่มี ณ ปัจจุบัน - - - = กลุ่มข้อมูลท่ีต้องการเพิ่มเติม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และอกแบบการพฒั นาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่(BigData) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย
รายงานฉบับสมบูรณ์
2.2-304   465   466   467   468   469