Page 297 - NEIC_FINAL REPORT
P. 297

 ลําดับ ที่
 รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงําน ที่ขอข้อมูล
 ควํามถี่/ กําหนด กําร นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกํารนํา ส่งข้อมูล
  หมํายเหตุ
  51
 รํายงํานข้อมูลเกี่ยวกับกํารจัดหํา กํารจําหน่ําย และยอดคงเหลือของ น้ํามันเชื้อเพลิง เฉพําะส่วนที่ไม่เป็น ไปตํามท่ีกรมธุรกิจพลังงํานกําหนด (ธพ.ค 413)
 ธพ.
  รํายไตรมําส
 หนังสือนําส่ง
  52 ข้อมูลสมดุลกํารผลิตและใช้ ก๊ําซธรรมชําติ
54 ผลกํารประกอบกิจกําร ก๊ําซธรรมชําติ
55 ปริมําณค้ําปลีกก๊ําซธรรมชําติ
57 ปริมําณจําหน่ํายของลูกค้ําตําม มําตรํา 7
สกพ.
กกพ./ สกพ.
สกพ.
ธพ.
รํายเดือน
รํายปี (ภํายใน มี.ค.)
รํายปี (ภํายใน ก.พ.)
รํายเดือน
ห นั ง สื อ น ํา ส ่ ง และ E-mail
หนังสือนําส่ง
หนังสือนําส่ง
 53
 ผลกํารประกอบกิจกํารตําม มําตรฐํานกํารให้บริกําร
 สกพ.
 รํายปี (ภํายใน 25 ม.ค.)/ รํายเดือน
  หนังสือนําส่ง/ Web สกพ.
   56
 ปริมําณก๊ําซฯ ของระบบท่อจัดจํา หน่ํายก๊ําซฯ แยกตํามรํายจังหวัด และประเภทอุตสําหกรรม
 พพ.
 รํายเดือน
  E-mail
   58
 ฐํานขอ้ มลู ดํา้ นพลงั งํานเชงิ พนื้ ทแี่ บบ รํายจังหวัด(ควํามยําวท่อจําหน่ําย ก๊ําซฯ แยกรํายจังหวัด)
 พน.
 รํายปี
 หนังสือนําส่ง
  59
 ฐํานขอ้ มลู ดํา้ นพลงั งํานเชงิ พนื้ ทแี่ บบ รํายจังหวัด (ปริมําณจําหน่ําย NGV ควํามยําวท่อ แยกรํายจังหวัด)
 พน.
 รํายปี
  หนังสือนําส่ง
   60
 ข้อมูลนําส่งกองทุนพัฒนําไฟฟ้ํา
 สกพ.
  ภํายใน 45 วัน นับแต่เดือน ที่มีกํารผลิต ไฟฟ้ํา
 ผ่ํานระบบ Web กองทุนพัฒนํา ไฟฟ้ํา
   61
 ข้อมูลกํารประกอบกิจกํารไฟฟ้ํา
 สกพ.
  รํายเดือน/ รํายไตรมําส/ รํายปี
 ผ่ํานระบบ Web e-Li- censing และหนังสือ นําส่ง
  2-146
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   295   296   297   298   299