Page 296 - NEIC_FINAL REPORT
P. 296

 ลําดับ ที่
 รํายกํารข้อมูล
 หน่วยงําน ที่ขอข้อมูล
 ควํามถี่/ กําหนด กําร นําส่งข้อมูล
  ช่องทํางกํารนํา ส่งข้อมูล
  หมํายเหตุ
 41 ข้อมูลปริมําณรับจ่ํายก๊ําซฯ ชธ. ประจําวัน
43 ปริมําณกํารจําหน่ําย NGV รํายภําค พพ. และรํายจังหวัด
รํายวัน
รํายเดือน
E-mail จําเป็นต้องใช้ข้อมูล
 42
 ข้อมูลรําคําและปริมําณควําม ต้องกํารใช้ก๊ําซธรรมชําติ
 สนพ. สกพ. ชธ.
 รํายเดือน
  E-mail หนังสือนําส่ง E-mail
  45 ยอดรถติดต้ังรํายวัน สนพ. - จํานวนรถติดต้ัง NGV เฉลี่ย
รํายเดือน
E-mail
E-mail
 44
 ควํามกํา้ วหนํา้ กํารดํา เนนิ ธรุ กจิ NGV - จํานวนสถํานีบริกํารสะสม
- จํานวนรถ NGV สะสม
- จํานวนรถขนส่งก๊ําซฯ สะสม
- ปรมิ ําณจํา หนํา่ ยกํา๊ ซฯ ประจํา เดอื น - ยอดจําหน่ํายก๊ําซฯ เฉลี่ย
- สถํานีบริกําร NGV รํายจังหวัด
 สนพ.
 รํายเดือน
  E-mail
   46
 สรปุ จํา นวนสถํานี NGV ทเี่ ปดิ บรกิ ําร - ลําดับ
- ชื่อสถํานี NGV ทํางกําร (ตําแหน่ง สถํานี/ ประเภทสถํานี)
 ธพ.
 รํายเดือน
  E-mail
   47
 ฐํานข้อมูลด้ํานพลังงํานเชิงพื้นที่ แบบรํายจังหวัด(ปริมําณจําหน่ําย NGV และควํามยําวท่อ NGV แยกรํายจังหวัด)
 พน.
  รํายปี
 หนังสือนําส่ง
  48 ข้อมูลกํารผลิตของโรงแยก พพ. ก๊ําซธรรมชําติ ปตท.
รํายปี E-mail
 49
 ข้อมูลนําส่งกองทุนพัฒนําไฟฟ้ํา
 สกพ.
 ภํายใน 45 วัน นับแต่เดือน ที่มีกํารผลิต ไฟฟ้ํา
 ผ่ํานระบบ Web กองทุนพัฒนํา ไฟฟ้ํา
  50
 ข้อมูลกํารประกอบกิจกํารไฟฟ้ํา
 สกพ.
 รํายเดือน/ รํายไตรมําส/ รํายปี
  ผ่ํานระบบ Web e-Li- censing
   Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-145
   294   295   296   297   298