Page 251 - NEIC_FINAL REPORT
P. 251

• ปัญหําข้อมูลจังหวัด คือ เดิมเป็นแผน top down ภําพใหญ่ แต่ไม่ได้บอกว่ําจังหวัดไหนมีเป้ําเท่ําไหร่ เช่น CO2 ลดลง เท่ําไหร่ ท้ังเร่ืองอนุรักษ์ และ ทดแทน
• Energy balance รํายจังหวัดจะช่วยให้เห็นถึงว่ําข้อมูลอะไรท่ียังคงขําดอยู่
• ข้อมูล peak รํายจังหวัดมีปัญหําคือดูตําม sub-stations ด้วยเวลําที่ต่ํางกัน แต่ไม่ได้ลงถึงข้อมูลรํายวงจร capacity ของหม้อแปลงและข้อมูลเชิงลึกอืน่ ๆ
• กยผ. มีที่ปรึกษําและเจ้ําหน้ําที่กระทรวง ดูแลระบบ ข้อมูล
• MA - ปีน้ีทบทวนดูว่ํามีข้อมูลอะไรท่ีสํามํารถทํากํารเช่ือมโยงข้อมูลได้เลย จริง ๆ อยํากขอเชื่อมข้อมูลผ่ํานศูนย์ สนพ.
• ข้อมูลรํายจังหวัดมีมิติท่ีเป็น GIS อยํากทรําบว่ํา SPP และ VSPP มีข้อมูลอยู่ท่ี regulator และกํารไฟฟ้ําซึ่งยังไม่มีส่งมํา
ให้หน่วยงํานอื่น
• ข้อมูลพลังงํานหมุนเวียนเป็นข้อมูลที่ research จํากข้อมูลของ สนพ. เช่นเดียวกันกับข้อมูลศักยภําพ
• ข้อมูลพลังงํานชุมชน เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผย
- ต้องมี login/password เข้ําระบบ
- พลังงํานจังหวัดจะเข้ําไปสํารวจข้อมูลในพื้นที่และเข้ํามํา update ในระบบ
- กพร. จะแจ้งกับพลังงํานให้ update ข้อมูลเรื่อย ๆ โดยปีนี้จะกรอกส้ินสุดเดือน มิถุนํายน
- วตั ถปุ ระสงคข์ องขอ้ มลู คอื ตอ้ งกํารทรําบวํา่ อบท. หรอื สพน. ทเี่ ขํา้ รว่ มโครงกํารมที ไี่ หนบํา้ ง ทใ่ี ดไมม่ กี จ็ ะมโี ครงกําร
ไปพัฒนํา
- อําสําพลังงํานจะเก็บข้อมูลกํารใช้ไฟฟ้ํา และกํารประหยัดพลังงํานในพ้ืนท่ี
• กยผ. จะมีข้อมูลอยู่ 3 ฐําน ที่ลงเก็บข้อมูลเอง
- มีโครงกํารอื่นที่ใช้ในกํารประหยัดพลังงํานจํากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ของกระทรวงพลังงํานมีอะไรบ้ําง
- มีกลุ่มวิสําหกิจเล็ก ๆ ใช้พลังงํานในกํารผลิตสินค้ํา แต่ละลักษณะเท่ําไหร่ต่อ 1 ช้ิน ซึ่งจะไม่ซ้ํากับ พพ. - ฐํานข้อมูลพลังงํานจังหวัด
• พลังงํานจังหวัดมี จังหวัดละ 3 คน
• มีแนวคิดว่ําจะให้ทํางส่วนกลํางจัดจ้ํางเจ้ําหน้ําที่เก็บข้อมูลพลังงํานแทนพลังงํานจังหวัด
• ขอ้ มลู ทไี่ ดจ้ ํากพลงั งํานจงั หวดั นน้ั เกบ็ อยใู่ นฐํานขอ้ มลู mySQL database (มช. เปน็ คนเกบ็ ) อยทู่ ี่ data center ของกองเอง
• ข้อมูลสถํานีบริกํารน้ํามันที่ขํายผ่ํานสถํานีบริกําร เนื่องด้วยไม่มีรํายงําน อําจทําให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง
• กํารแลกเปลี่ยนข้อมูล
- ปัจจุบันรับส่ง Excel File ผ่ําน e-mail
- มีกํารเชื่อมต่อกับกรมกํารปกครองผ่ําน linkage ของ DGA
- หํากอนําคตทําง สนพ. มีกํารเปิด API เพื่อ link ข้อมูลก็ต้องกํารจะเข้ําร่วมด้วย
- มใี ช้ Govt Cloud ของภําครฐั สํา หรบั backup ขอ้ มลู และ web ทที่ ํา ขนึ้ มําใหม่ และ web ของ สนย. หอ้ ง command
room และ GIS (เป็นข้อมูลชุดเดียวกับ regulator)
- มีระบบ monitor ตัวระบบและ firewall
- มีกํารใช้ GIN ซ่ึงทํางพลังงํานจังหวัดจะวิ่งผ่ําน GIN เข้ํามํา
- Web กระทรวงฝํากทําง TOT มี web monitor ผ่ําน Thai Cert
 Final Report
รายงานฉบับสมบูรณ์
2-105

   249   250   251   252   253