Page 250 - NEIC_FINAL REPORT
P. 250

 2-104
8) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน • หน้าที่และภารกิจ
1. ศึกษํา สํารวจ วิเครําะห์ ประเมินศักยภําพ ติดตํามสถํานกํารณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงําน 2. กําหนดนโยบําย แผน และมําตรกํารด้ํานพลังงําน
3. จัดหําพลังงําน พลังงํานทดแทน และพลังงํานหมุนเวียน
4. กําหนดมําตรกําร กฎ ระเบียบ และกํากับดูแล ควบคุม กํารดําเนินงํานด้ํานพลังงําน
5. วิจัยและพัฒนําด้ํานพลังงําน
6. ส่งเสริม สนับสนุน กํารจัดหําพัฒนํา และอนุรักษ์พลังงําน 7. ถ่ํายทอดเทคโนโลยีและพัฒนําบุคลํากรด้ํานพลังงําน
8. ประสํานควํามร่วมมือระหว่ํางประเทศด้ํานพลังงําน
• สรุปภาพรวมและประเด็นสาคัญของการเข้าสัมภาษณ์
• ข้อมูลกํารจ้ํางงําน รํายได้ครัวเรือน และที่นํามําวิเครําะห์ต่ําง ๆ ท่ีกองแผนฯเก็บอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นข้อมูลรํายจังหวัด เน่ืองด้วยว่ําลูกค้ําผู้ดูข้อมูลนั้น คือพลังงํานจังหวัด ซ่ึงข้อมูลควรมีกําร update ทั้งปี
• ข้อมูลล่ําสุดคือข้อมูลปี 61
• ข้อมูลที่รวบรวมอยู่ในรูปแบบของ Excel ซึ่งมีไว้ให้ที่ web site http://data.energy.go.th
• เมื่อได้ข้อมูลมําจะมีกํารเช็คกลับเมื่อเห็นสิ่งผิดปกติ
• ข้อมูลกํารใช้ไฟฟ้ํานั้นเป็นตัวรวมมํา ไม่ได้แยกรํายครัวเรือน
• ข้อมูล peak กํารใช้ไฟฟ้ําจะทํามําโดย กกพ. ซ่ึงปัจจุบันไม่มีทํามําแล้ว
• ข้อมูลพลังงํานที่มีเก็บในสํานักจะเป็นเรื่อง ไฟฟ้ํา และน้ํามัน
- ข้อมูลน้ํามัน มีข้อมูลกํารใช้โดยรถยนต์ และ mode อ่ืน เช่น รถไฟ เรือ อํากําศยําน ได้มําจําก กรมธุรกิจพลังงําน เป็นข้อมูลแยกรํายจังหวัด
• ขอ้ มลู กํารใชน้ ํา้ มนั ของเรอื ประมง เปน็ กํารคํา นวณ โดยดวู ํา่ มเี รอื จดทะเบยี นกลี่ ํา ประเภทใดบํา้ ง และ research วํา่ แตล่ ะ ประเภทใช้พลังงํานเท่ําไหร่ แล้วคํานวนว่ําแต่ละจังหวัดใช้เชื้อเพลิงทํางกํารเกษตรแต่ละจังหวัดเป็นเท่ําไหร่
• รถไฟจะถํามกํารใช้น้ํามันจํากรถไฟ
• ปัญหํา คือ ไม่สํามํารถรู้ได้ถึงกํารใช้พลังงํานขั้นสุดท้ําย
• หมวดขนส่ง ขอข้อมูลกํารใช้ไฟฟ้ําของรถไฟฟ้ําได้มําโดยตรงจําก BMRT ซึ่งจะให้ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี ซ่ึงเก็บข้อมูล
กํารเดินทํางด้วย แต่ไม่ได้นํามําประกอบกับข้อมูลกํารใช้พลังงําน
• ข้อมูลของ กทม. จะไม่ได้มีเก็บแยกเพรําะไม่มีพลังงํานจังหวัดใน กทม.
• ข้อมูลสัมปทําน สํารวจ ขุด เจําะ ได้มําจํากกรมเชื้อเพลิงธรรมชําติ • ข้อมูลถ่ํานหินก็มีเก็บข้อมูลที่มําจํากลําปําง
• แหล่งน้ํามันจะเฉลี่ยทุกจังหวัด แต่จะใส่เป็นแปลง ให้ครอบคลุมจังหวัดมํากท่ีสุด ซึ่งเมื่อแบ่งเป็นเขตจังหวัดไม่ได้ ก็จะ
นําทั้งหมดมําทําเป็นผลรวม เรื่องศักยภําพจะมีตํามทก่ี รมเชื้อเพลิงธรรมชําติ ส่งมําให้ ซ่ึงไม่สํามํารถแยกได้เนื่องด้วยไม่สํามํารถ แยกตํามรํายจังหวัดได้
• ข้อมูลถ่ํานหิน เก็บเฉพําะกํารใช้และกํารผลิตในประเทศ
• กําลังทําฐํานข้อมูล energy balance รํายจังหวัด ซึ่งจะมีข้อมูลเข้ํา-ออก ที่เกิดจํากกํารคํานวณนํามําเพื่อช่วยวํางแผน มํากกว่ํากํารนําตัวเลขที่ตรงกันตรวจดู
• น้ํามันท่ีจําหน่ํายในจังหวัด มําจํากปั๊มของกรมธุรกิจ เม่ือต้องกํารทรําบว่ําน้ํามันภําคกํารเกษตรใช้เท่ําไหร่ก็จะนําพื้นที่ กํารเกษตร เรอื ประมงมําใสส่ มกําร เอําขอ้ มลู ภําคอตุ สําหกรรมมําใสส่ มกําร แลว้ เหลอื เทํา่ ไหรก่ จ็ ะเปน็ กํารใช้ ซงึ่ สดุ ทํา้ ยจะแสดง ผลตําม sectors
Strategic Design and Development Study of the National Energy Information Center to Support National Energy Plan โครงการศึกษาการจัดทําาแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย

   248   249   250   251   252