Page 780 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 780

 ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยก TSIC ของการไฟฟ้าภูมิภาค: ECRCONS_TSIC_PEA
NO FieldName Type Length Dec Description คําอธิบายเพิ่มเติม
     1* IDPK I
2 PAG N
3 YY N
4 MM N
5 AREA C
6
7 TSIC C
8 QTY N
2 4 2
2
5
13 2
Primary Key เลขทะเบียนตารางข้อมูล ปีของการรายงานข้อมูล เดือนของการรายงาน ข้อมูล
เขตการไฟฟ้า
รหัส TSIC 5 Digit
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (kwh)
จํานวนผู้ใชไ้ ฟ (ราย) ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่แก้ไขลา่ สุด
อ้างถึงค่า reg_id ใน ตาราง TCREGION
อ้างถึงค่า tsi_id ใน ตาราง TCTSIC
          PROV
  C
  2
  รหัสจังหวัด
  อ้างถึงค่า pv_dopacode ใน ตาราง TCPROVINCE
     9 HH_NO
10 UPDATE_USER_ID
11 UPDATE_DATE DateTi 8
me
N
C 10
13
          ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยกจังหวัด ของการไฟฟ้านครหลวง: ECRCONS_PROV_MEA
NO FieldName Type Length Dec Description คําอธิบายเพิ่มเติม
     1* IDPK I
2 PAG N 2
3 YY N 4
4 MM N 2
5 AREA C 2
6
7 TARIFF C 2
8 TSIC C 5
9 QTY N 13
10 HH_NO N 13
11 UPDATE_USER_ID C 10
12 UPDATE_DATE DateTime 8
Primary Key เลขทะเบียนตารางข้อมูล ปีของการรายงานข้อมูล เดือนของการรายงาน ข้อมูล
เขตการไฟฟ้า
รหัสกลุ่มผู้ใช้ไฟ
รหัส TSIC 5 Digit ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า (kwh)
จํานวนผู้ใชไ้ ฟ (ราย) ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่แก้ไขลา่สุด
อ้างถึงค่า reg_id ใน ตาราง TCREGION
อ้างถึงค่า tar_id ใน ตาราง TCTARIFF
          PROV
  C
  2
  รหัสจังหวัด
  อ้างถึงค่า pv_dopacode ใน ตาราง TCPROVINCE
     2
             ง-47


   778   779   780   781   782