Page 778 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 778

 2. ฐานข้อมูลไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการจัดทําค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภาค Electric Consumption by Region (ECRDB)
ตารางจัดเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าแต่ละเขตการไฟฟ้า แยกกลุ่มผู้ใช้ไฟรายเดือนของการไฟฟ้านครหลวง : ECRCONS_AREA_MEA
NO FieldName Type Length Dec Description คําอธิบายเพ่ิมเติม
     1* IDPK I
2 PAG N 2
3 YY N 4
4 MM N 2
5 AREA C 2
6
7 TARIFF C 2
8 QTY N 13
9 HH_NO N 13
10 UPDATE_USER_ID C 10
11 UPDATE_DATE DateTime 8
Primary Key เลขทะเบียนตารางข้อมูล ปีของการรายงานข้อมูล เดือนของการรายงานข้อมูล เขตการไฟฟ้า
รหัสกลุ่มผู้ใช้ไฟ
ปริมาณการใชไ้ ฟฟ้า (kwh) จํานวนผู้ใชไ้ ฟ (ราย) ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่แก้ไขลา่สุด
อ้างถึงค่า reg_id ใน ตาราง TCREGION
อ้างถึงค่า tar_id ใน ตาราง TCTARIFF
           PROV
  C
  2
  รหัสจังหวัด
  อ้างถึงค่า pv_dopacode ใน ตาราง TCPROVINCE
    2
          ง-45

   776   777   778   779   780