Page 678 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 678

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอ่ื นแผนพลังงานของประเทศ วันพฤหัสบดที ่ี 20 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 17.10 น.
หัวข้อการประชุม
ตรวจสอบระบบต้นแบบสาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม
 ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
3. นางสาวศศิธร เจษฎาฐิติกุล
4. นางสาววชิรา จิตต์ปราณี
5. นางสาวสุวรรณา สุนทรารักษ์
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
8. นายธเนศร์ ศรีมงคล
9. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
2. นางสาวสิโรรส รุ่งดอนทราย
3. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
6. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
7. นางสาวพัชรินทร์ แจงบํารุง
8. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป
ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
 20/8/63 - 1   676   677   678   679   680