Page 677 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 677

 การประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลังงานของประเทศ วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00 น. – 20.30 น.
VDO Conference
หัวข้อการประชุม
ตรวจสอบระบบต้นแบบสาธิต: การวิเคราะห์ข้อมูลปิโตรเลียม ผู้เข้าประชุม รวม 9 คน
สรุปการประชุม
ท่ีปรึกษานําเสนอหน้าจอ prototype ท่ีปรับปรุงจาก comment คร้ังก่อน ทาง กป. ให้ความเห็นว่า • การแสดงข้อมูลยังไม่ถูกต้องทั้งค่า และรูปแบบการนําเสนอ
• การจัดเรียงกราฟ ต้องปรับให้เข้าใจง่ายขึ้นและตรงกับผู้ใช้ต้องการ
• ให้ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลว่าได้มานั้นถูกต้องแล้วหรือไม่ เนื่องจากข้อมูลที่แสดง
ยังไม่ถูกต้องนัก ปิดประชุมเวลา 20.30 น.
        3/8/63 - 1
   675   676   677   678   679