Page 664 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 664

 • ให้แสดงแบบ
o ข้อมูลดิบเป็น $
o ข้อมูลท่ีมีปรับค่าท่ีหายไปแล้ว
o ข้อมูลที่แปลงเป็นบาท
• Default แสดงข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือนนับแต่วันปัจจุบัน
• ช่องราคาสิงคโปร์
o GAS oil 10, 500
o Gasoline, 97, 95, 92, 91, diesel 500, 50, 10 o หัวเป็น $/barrel
o B100 ไปอยู่ในช่องค้าปลีกในประเทศ
• ช่องใหม่ ราคาเชื้อเพลิงชีวภาพ: B100 และ Ethanol
• ช่องปลีกในประเทศ:
o บาท ต่อ ลิตร
o เอา logo ไว้แนวนอน
o ค่า default ของราคาน้ํามันแสดงข้อมูลของ PTT
o ให้แสดงข้อมูลราคาของทุกบริษัท
o เอา graph เฉลี่ยออก ให้ใช้เป็นตารางท่ีเค้าใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน o ใช้ข้อมูล +/- ของราคาก่อนหน้า
• ช่อง Sentiment
o ใส่ดาวสําหรับข่าวภายใน เช่น กบง.
• ข้อมูลจาก source ภายนอก ให้ใช้ program automation ในการดึงข้อมูลมา ซ่ึงจะ เป็นพวก social หากเป็นข้อมูลที่ไปซื้อมาน้ันต้องใช้คนอ่านและ key ข้อมูลใน Excel แล้วให้ program แปลงข้อมูลน้ันลงมาใน database
• ช่อง Sentiment ใส่แกนราคาน้ํามันขายปลีกไปด้วยกับข่าว
• ภายในให้ดึงข้อมูลจากหน้า press: eppo news ดึงมติ กปง. กปช.
• ค่าการตลาด
• ตลาด Singapore
• โครงสร้างราคา: โครงสร้างพร้อม % ของกลุ่มต่าง ๆ ภาษี (เทศบาล, สรรพสามิต) ex-ref กองทุนน้ํามัน
• ค่าการตลาดเฉลี่ย มีแบรนด์แยกกัน
• เลือกชนิด และ แบรนด์
• ขายปลีก drill down ลงไปรายพื้นท่ี
9/7/63 - 3   662   663   664   665   666