Page 662 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 662

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอ่ื นแผนพลังงานของประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. – 15.50 น.
หัวข้อการประชุม
นําเสนอแนวทางการจัดทําระบบต้นแบบสาธิตแก่คณะกรรมการและกองปิโตรเลียม
 ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
4. นางเพทาย ภักดีโชติ
5. นางสาวบุบผา คุณาไท
6. นางสาววชิรา จิตต์ปราณี
7. นางสาวธัญญารัตน์ ปัทมพงศา
8. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
9. นายธเนศร์ ศรีมงคล
10. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
11. นางสาวศรินธรหอมสุวรรณ
12. นายวิเชียรตันติวิศาล
ที่ปรึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
2. ดร.พฤษภ์ บุญมา
3. ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ
4. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
5. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
6. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
7. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
8. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา
 9/7/63 - 1
   660   661   662   663   664