Page 657 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 657

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลังงานของประเทศ วันศุกร์ท่ี 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชุม
ประชุมติดตามการดําเนินงานและนําเสนอผลการศึกษา – Workflow และ Quality Assurance
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางเพทาย ภักดีโชติ
4. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
5. นางสาวบุบผา คุณาไท
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางสาวธัญญารัตน์ ปัทมพงศา
8. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
9. นายธเนศร์ ศรีมงคล
10. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
11. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
12. นายวิเชียร ตันติวิศาล
ที่ปรึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
2. ผศ.ดร.วิฐรา พ่ึงพาพงศ์
3. นายทัศนัย เพชรผ้ึง
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
6. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
7. นายเหมพัฒน์ เตชะเรืองรอง
8. นายเดชา อุปถัมชาติ
9. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
10. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
11. นางสาวพนมพร ช่ืนชาติ
12. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงาน
 3/7/63 - 1

   655   656   657   658   659