Page 592 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 592

 สรุปการประชุม
ที่ปรึกษนําส่งเล่มรายงานเพื่อให้กรรมการตรวจสอบผลการศึกษาตาม TOR ข้อ 3.5 และเพื่อสร้าง ความเข้าใจ ทปษ. จึงนําเสนอและอธิบายถึงผลการศึกษาให้แก่คณะกรรมการตามหัวข้อดังกล่าว
กรรมการมีความเห็นดังนี้
• จากภาพรวมการศึกษา ยังคงไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง แผนภาพที่นําเสนอ และ
การวิเคราะห์ข้อมูล อีกท้ังยังมองไม่เห็นถึงความสัมพันธ์กับการวิเคราะห์ gap
• ข้อ 3.5(4) ต้องการให้วิเคราะห์เร่ืองข้อมูลที่ยังไม่มีการจัดเก็บโดยหน่วยงานใด และทําสรุป
ออกมา
• ข้อ 3.5(5) ควรจะกําหนดทิศทางในการกําหนดกรอบข้อ (4)
• ข้อ 3.5(6) อยากให้ทําใหม่ แผนผังควรมี data กํากับด้วยว่าแต่ละหน่วยงานรับส่งข้อมูล
อะไรบ้าง มีข้อมูลกํากับว่าแต่ละเส้นมีข้อมูลอะไรแลกเปล่ียนกัน แต่ละคู่ที่ใช้แลกเปล่ียนข้อมูล อะไรกัน ภาพกว้าง และภาพละเอียด และ ทําภาพอนาคตใหม่
ที่ปรึกษารับทราบและจะดําเนินการแก้ไข ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
20/3/63 - 2   590   591   592   593   594