Page 591 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 591

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลังงานของประเทศ วันศุกร์ท่ี 20 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. – 12.30 น.
หัวข้อการประชุม
ประชุมติดตามการดําเนินงานการศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
2. นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
3. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
4. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
5. นายธเนศร์ ศรีมงคล
6. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ Conference Call
1. รศ.ดร.จักรพงศ์นาทวิชัย 2. ดร.พฤษภ์ บุญมา
ท่ีปรึกษาโครงการ ณ สนพ.
1. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
2. นายทัศนัย เพชรผ้ึง
3. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
4. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์ 5. นายเดชา อุปทัมชาติ
6. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ 7. นางสกุลรัตน์เจริญพงศ์
8. นางสาวมัณฑนาศิริสิมะ
9. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป
ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
  20/3/63 - 1   589   590   591   592   593