Page 576 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 576

 สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาเข้านําเสนอการดําเนินการศึกษาด้านบุคลากร และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ NEIC โดย สรุปดังนี้
− ในรายงานจะมีการแตกรายละเอียดjobdescriptionหรือความสามารถท่ีต้องการของแต่ละfunctionหรือ ตําแหน่งงานโดยจะมีการระบุถึงแผนพัฒนาบุคลากรมาด้วย และระบุ competencies
− ยกตัวอย่างของทางมช.ที่จะใช้แนวทางของNSPOจะบอกว่าnewS-Curveจะมีอะไรบ้าง
− นําเสนอโครงสร้างของบุคลากรภายในศูนย์NEICว่าจะมีตําแหน่งงานอะไรบ้าง
− กรรมการมีความสงสัยว่าหากมีการนําเสนอโครงสร้างของศูนย์ฯมาแล้วทางสนพ.จะต้องทําอย่างไรกับ โครงสร้างเดิมของ ศท. และ สนพ. อีกทั้งแผนที่ส่งมาขาดการระบุระหว่างของใหม่และของเก่าด้วย เพราะว่า เดิมทีคนภายใน สนพ. มีความสามารถอะไร และคณะทํางานใหม่จะต่างไปอย่างไร
− การศึกษาและจัดทําแผนยุทธศาสตร์จะทําSWOTanalysisโดยใช้PESTELเป็นตัวกําหนดสภาพแวดล้อม SW ใช้ 7-S --> McKinsey Model มาเป็นกรอบแนวคิด
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
 27/2/63 เช้า - 2


   574   575   576   577   578