Page 575 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 575

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอ่ื นแผนพลังงานของประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชุม
ประชุมติดตามการดําเนินงานและนําเสนอผลการศึกษา – SWOT, บุคลากร, แผนยุทธศาสตร์, Roadmap
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์ 3. นางเพทาย ภักดีโชติ
4. นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
5. นางภัชราพร ผาสุกวนิช
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวธิ วงศ์ 7. นางกนกวรรณสมภพคาริทร์ 8. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
9. นายธเนศร์ ศรีมงคล
10. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล 11. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เล้ียงสุขสันต์
2. ดร.พฤษภ์ บุญมา
3. ดร.วัชรพงษ์ สุกิจจานนท์
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นายภาณุพงศ์ กวดกิจการ
8. นางสาวกัญชพร ฟักสุวรรณ
9. นายเดชา อุปถัมชาติ
10. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
11. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
12. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษ
ท่ีปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
 27/2/63 เช้า - 1   573   574   575   576   577