Page 563 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 563

 สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม
ผู้เข้าประชุมจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มาจากหลายส่วนงาน เนื่องจากข้อมูลที่ขอ มีรายละเอียดมากและเก่ียวข้องหลายส่วน
• ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงานมีข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยจําหน่ายหน่วยซื้อที่ทางกฟภ.ส่งให้ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นประจําอยู่แล้ว แต่ข้อมูลที่ส่งไม่ได้เป็นรายบุคคล ที่เคยส่งจะเป็นรายประเภท รายจังหวัดบ้าง ในเรื่องของข้อมูล VSPP หากต้องส่งข้อมูลรายตัว อาจต้องดูเรื่องของ พรบ. Data Privacy Data Governance ซึ่งเป็นความกังวลของทาง กฟภ. ด้วย ถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ก็อาจจะต้องดูเร่ืองกฎหมาย และ พรบ. มากข้ึน
• ในขั้นตอนแรกนี้ที่ปรึกษาจะเป็นการขอทราบว่าทางกฟภ.มีข้อมูลอะไรบ้างรายกลุ่มรายบุคคล ฯลฯ และจัดเก็บอย่างไร รูปแบบใด ขอทราบโครงสร้างข้อมูลเท่านั้น ยังไม่ได้ขอข้อมูลใด ๆ
• ข้อมูลของกฟภ.เก็บในGISมีการเชื่อมต่อกันในตัวข้อมูลแต่ละชั้นข้อมูลเริ่มจากข้อมูลสถานี สายส่งแรงดันสูง 115 KV แรงดันกลาง เป็นระบบจําหน่าย แรงดัน 22-33 KV และแรงดันต่ํา ข้อมูลที่อยู่หลังหม้อแปลงจําหน่าย รวมถึงบ้านผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดมิเตอร์ ซึ่งจะเหมือนกับ การไฟฟ้านครหลวง อุปกรณ์ในระบบจําหน่าย 22 KV และยังมีเก็บใน SCADA Format ที่เก็บ ขึ้นอยู่กับ Software ที่ใช้ - GIS จะเป็นโปรแกรม ArcMap ฐานข้อมูลจะเป็น Oracle
• ปัจจุบันกฟภ.ยังไม่เคยให้ข้อมูลที่อยู่ในGISกับองค์กรใดเลยและข้อมูลใหญ่มากการจะเอาไป ทั้งหมดยุ่งยากมาก
• ข้อมูลระบบจําหน่ายข้อมูลแบ่งเป็นรายเขตรายการไฟฟ้ารายประเภทอัตราจํานวนรายและ จํานวนหน่วย ราย TSIC สําหรับลูกค้ารายใหญ่ ข้อมูลมีประมาณ 89 field ท่ีปรึกษาขอให้ช่วยทํา โครงสร้างข้อมูลที่ กฟภ. จัดเก็บอยู่ โดยในเบื้องต้น ขอเพียงชื่อ field และประมาณเนื้อที่จัดเก็บ คร่าว ๆ เพื่อให้ทาง สนพ. ได้จัดเตรียมเนื้อที่หากต้องมีการเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ที่ศูนย์พลังงาน แห่งชาติในอนาคต
• ทางITของกฟภ.ชี้แจงว่าปัจจุบันกฟภ.ได้ส่งข้อมูลให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ทุกเดือน ข้อมูลที่ส่งให้เป็นระดับมิเตอร์ (ปิดชื่อ ปิดที่อยู่) ข้อมูลที่ส่งให้จะเป็นก้อน ๆ ทาง ธปท. จะนําข้อมูลไปจัดทําวิเคราะห์ตามรูปแบบของตนเอง ซึ่งที่ปรึกษาได้แจ้งว่า จะขอข้อมูลลักษณะ เดียวกันกับที่ ธปท. ได้ไป
• ข้อมูล ลักษณะการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) กฟภ.-5
 

   561   562   563   564   565