Page 559 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 559

 สรุปการประชุม
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมสหภาพ อาคาร LED ช้ัน 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
4. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
5. นางกนกวรรณ สมภพคาริทร์
6. นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
7. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
8. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
9. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1. นางรัตติยา หรรษาภิพัฒน์
2. นางมัลลิกา อัครเสรีนนท์
3. นางตวงพร งามเกษมทรัพย์
4. นายนนท์นรินทร์ พงศ์ศิริรัตน์
5. นางสาวภูสุดา สงคศรี
6. นายวสันต์ ชัยพร
7. นางสาวมนทกานติ หรรษวรพงศ์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รองผู้อํานวยการกองวิเคราะห์และวางแผนระบบ ไฟฟ้า
รองผู้อํานวยการกองเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า รองผู้อํานวยการกองซื้อและบริหารต้นทุนไฟฟ้า หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ความต้องการพลังไฟฟ้า ผู้อํานวยการฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน ผู้อํานวยการกองมาตรฐานและความม่ันคงปลอดภัย การสนเทศ หัวหน้าแผนกพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ามหภาค
 กฟภ.-1


   557   558   559   560   561