Page 515 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 515

 7. นางสาวศิริพรสร้อยนาคพงษ์ 8. นายเดชาอปุถัมชาติ
9. นางสกลุรัตน์เจริญพงศ์
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
11. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข เริ่มประชุม : 10.00 น.
ความเป็นมา
ท่ีปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงาน
  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพ่ือศึกษา การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติท่ีจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน ในทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ท่ีปรึกษาจะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับ กระทรวงพลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถ่ี ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาท่ีใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ การเช่ือมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
สรุปการประชุม
ผอ.ศทส. กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) กล่าวต้อนรับคณะจาก สนพ. โดยได้เรียนว่าทาง ชธ. ได้เตรียม ข้อมูลตามแบบสอบถามที่ได้รับจาก สนพ. เพ่ือการหารือตามวัตถุประสงค์ที่ สนพ. ต้องการ
ผู้แทน สนพ. นําเรียนถึงที่มาของโครงการฯ และจุดมุ่งหมายโครงการ ความว่า ทาง สนพ. ได้รับคําสั่ง จากคณะปฏิรูปให้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ เก่ียวกับพลังงานเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน โดยข้อมูลน้ันจะสนับสนุนแผน PDP EEDP AEDP Oil และ Gas โดยสามารถเผยแพร่ผ่านช่องทาง เช่น web site หรือ mobile app ผลที่จะได้รับ จากการศึกษาคือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติเพื่อกําหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ Roadmap Action Plan และประเมินแผนการลงทุน รวมทั้งออกแบบศูนย์ฯ โดยทําการสํารวจข้อมูล 29 หน่วยงานตามท่ีทางปฏิรูปได้ศึกษามาแล้วว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน ซ่ึง สนพ. ต้องการข้อมูล
 ชธ.-2
   513   514   515   516   517