Page 514 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 514

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 – 11.50 น. ณห้องประชุมชนั้ 22กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจ่ี ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลงั งาน
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
2. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
3. นางสาวบบุผาคุณาไท
4. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
1. นางมาลัย พิชยกลุ
2. นายอนุชิต ลิ้มสุวัฒน์
3. นางสาวชลธิชา กาวีวงศ์
4. นางสาวขวัญชนก ขานสันเทียะ
5. นางสาววนิดา รัตนลาภไพบูลย์
6. นายสามารถ คารินทร์
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพรี์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรีทัศน์ 3. นางสาวจินตนาศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์โฉมศรี
5. นายทัศนัยเพชรผ้ึง
6. นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
ผอ.ศทส. นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ โปรแกรมเมอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา ที่ปรกึษา
 ชธ.-1
   512   513   514   515   516