Page 473 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 473

 ที่ปรึกษา อธิบายถึงรายละเอียดการดําเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทําข้อมูล big data management (b) ด้าน IT infrastructure ที่จะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทํา data analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่จะนํามาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) data governance การจัดการบุคลากร รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ท้ังนี้ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติจําเป็นต้องมีข้อมูลด้านพลังงานทั้งปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอกที่จะมีการบริการข้อมูลที่เชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐซ่ึงจะมีหน่วยงานภายใต้ กระทรวงพลังงาน รวมท้ังอาจจะมีการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่น การไฟฟ้า สํานักงานเศรษฐกิจ การคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทาง สนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือ ไม่ได้เป็นกฎหมาย อํานาจ ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์นโยบายทางรัฐบาล ด้วยกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม
• ผู้อํานวยการอาวุโสธปท.ช้ีแจงว่าข้อมูลของธปท.ได้รับมาจากหลายส่วนงานโดยมีผู้อํานวยการ ฝ่ายบริการข้อมูลและดาต้าอนาลิติกส์ ดูแลเร่ืองการนําข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาในระบบและมี management มีอีกส่วนงานดูแลเร่ือง analytics และการใช้ข้อมูลภายใน
• ธปท.เป็นsinglepointofdataเก่ียวกับข้อมูลการเงินการกํากับและจัดให้มีโครงสร้างทั้งส่วน regulator, ฝ่ายนโยบาย และ IT infrastructures: software, network, cyber security
• ข้อมูลที่ใช้แบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนsecondarydataที่ได้รับจากหน่วยงานอื่นและข้อมูลจาก ส่วนงานท่ี ธปท. เป็นผู้กํากับดูแล และมีข้อมูล internal ของ ธปท. เองที่ได้รับข้อมูลจากภายนอก วิธีการได้มา ก็ได้จากหลายแหล่ง เช่น การเป็น regulator และการสํารวจ
• ทางธปท.ได้ให้เอกสารรวบรวมแหล่งข้อมูลเชิงเศรษฐกิจท่ีธปท.ได้รับมาซ่ึงสนพ.สามารถ พิจารณาเพ่ือขอความร่วมมือในการขอข้อมูลจากหน่วยงาน
• การได้มาซึ่งข้อมูลจากแหล่งต่างๆสามารถสรุปได้ดังนี้
การได้มาน้ันขึ้นอยู่กับความพร้อมของหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้า เป็น web service หรือ API หรือ email โดยพยายามขอให้เป็นการเช่ือมต่อแบบ API; บน web site ของ ธปท. เอง จะเป็น API ให้หน่วยงานสามารถเรียกดึงข้อมูลได้
ข้อมูลที่ได้เป็นภาคบังคับตามกฎหมาย ธปท. สามารถบังคับให้ส่งข้อมูลตามเงื่อนเวลา ที่กําหนด และขอความร่วมมือสถาบันการเงินต่าง ๆ ให้ส่งข้อมูลมา ซึ่งเม่ือได้รับข้อมูล และ จะเผยแพร่ ธปท. จะสามารถทําได้เพียงแสดงข้อมูลภาพรวมเท่าน้ัน ไม่สามารถระบุถึง รายละเอียดได้เพราะเป็นข้อมูลสําคัญ
API มี 27K++ data series
ธปท.3
 o o
o
 am309 | [SCHOOL]
   471   472   473   474   475