Page 471 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 471

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย วนัอังคารที่11กุมภาพันธ์2563เวลา14.00–15.10น.
ณ ห้องประชุม 283 ช้ัน 8 อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจี่ ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
2. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
3. นางสาวบบุ ผา คุณาไท
4. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
5. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาวตันติมา จงเฮงสกลุ
8. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
1. นายวันประชา เชาวลิตวงศ์
2. นางสุนันทาคงศรเีจริญ
3. นายศักดิ์ชัย กิตติจารุท
4. นายกิตติพงศ์ สุขสม
5. นางศศิธร ทองไตรภพ
6. นายจิระเศ แสงศรี
7. นางสาวปุณฑริก ศุภอมรกลุ
8. นายณัฐนัย ธนิตติราภรณ์
9. นางสาวรังสิมา ศรสี วัสด์ิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ผอส. ฝ่ายบริหารข้อมลู และดาต้าอนาลิติกส์
ผอ. ฝ่ายบริการข้อมลู และดาต้าอนาลิติกส์
ผอ. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผช.ผอ. ฝ่ายบริการข้อมูลและดาต้าอนาลิติกส์ ผู้วิเคราะห์อาวุโสฝ่ายบริการข้อมูลและดาต้าอนาลิตกิส์ รอง ผอ. ฝ่ายบริหารข้อมลู แลดาต้าอนาลิติกส์
รอง ผอ. ฝ่ายบริหารข้อมลู แลดาต้าอนาลิติกส์ เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรฐกจิ เศรษฐกร ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรฐกจิ
 ธปท.1
 am309 | [SCHOOL]   469   470   471   472   473