Page 447 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 447

 13. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ ผู้ประสานงาน 14. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข ผู้ประสานงาน
สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาเข้าสัมภาษณ์กอง ศท. สนพ. ถึงกระบวนการการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ GDP ดูระบบ การนําเข้าข้อมูลในปัจจุบันที่มีการใช้งานรวมถึงรูปแบบ report ท่ีได้รับ และ ศท.จัดทํา มีใจความสรุปว่า
• ข้อมูล GDP มาจากหน้า web ของสภาพัฒน์ nesdb.go.th ซ่ึงเป็นข้อมูล excel
• ข้อมูล PDF เป็นบทความท่ีใช้ในการอ่านประกอบตอนวิเคราะห์ข้อมูล
• ข้อมูลท่ีได้มาน้ันเป็นไตรมาส ซึ่งจะมีประกาศไว้ว่าจะออกวันไหน ข้อมูลจะ late ประมาณ 2 เดือน
• จากไฟล์ Excel จะเอาข้อมูลจาก table 3 - GDP market price และ table 4 - GDP ท่ีปรับฐานแล้ว
• เลือกข้อมูลเฉพาะบางตัวเพื่อ load เข้า database ของ สนพ
• ข้อมูลท่ีได้นําไปออก report หน้า web
• Table 4 ปรับฐานแล้ว
• GDP CVM Yearly เป็นการ import table 4 เข้าไป
• เอาข้อมูลเรื่อง population เข้าฐาน
• Current Price Yearly - import table 3
• Thailand population - hand key - only one number from กรมการปกครอง มาปีละครั้ง -
ใช้ข้อมูลทั่วประเทศ
• ปรับฐาน base on ปี 2002 และไม่มีผลของเงินเฟ้อและราคา; market price จะรวมอัตราเงิน
เฟ้อด้วย
• Report เดิมเป็นการ group by sector
• ตั้งแต่ต้นทาง sum ข้อมูลแยกแต่ละประเภท จะไม่ตรงกับ total ซึ่งในอนาคต
• รายละเอียดของ manufacturing สามารถแบ่งได้เป็น 10 ประเภท ซึ่งสภาพัฒน์เปลี่ยน format
หลายรอบ ปัจจุบันหาข้อมูลไม่เจอว่าอยู่ตรงไหน จึงไม่ได้นําเข้า **ถามสภาพัฒน์ ว่าอยู่ตรงไหน o มีเตรียมตารางไว้ในระบบแต่ยังไม่ได้นําข้อมูลเข้า
• ข้อมูลรถที่ได้จากกรมการขนส่งทางบก
เพ่ิมเตมิ เรื่อง Natural Gas
• Pool price ได้มาจาก ปตท เปน็ pdf
o เอาข้อมลู demand ของ EGAT เข้า
o GSP โรงแยกแก๊ซ - Gas separation plant --> key เข้าท่ี NG o ข้อมูล lack 1-2 เดือน
 6/2/63 - 2
   445   446   447   448   449