Page 446 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 446

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคล่ือนแผนพลงังานของประเทศ วันพฤหัสบดีท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
หัวข้อการประชมุ
สํารวจกระบวนการจัดเกบ็ ขอมลู ใน ศท. สนพ. - GDP
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน 1. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรักษ์ 2. นางสาวเพทาย ภักดีโชติ
3. นางสาวบบุ ผา คุณาไท
4. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
5. นายธเนศร์ ศรีมงคล
6. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
7. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพรี์เพียง 2.ผศ.ดร.วัฒนาวิริยสทิธาวัฒน์ 3.นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรทีัศน์ 4. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
5. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี 6.นายธงชัยสันติมงคล 7.นายธิติพัฒน์สุขวิบูลย์ 8.นายเหมพฒัน์เตชะเรืองรอง 9.นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์ 10.นายเดชาอปุถมัชาติ
11. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์ 12. นางสาวมัณฑนา ศริ ิสมิ ะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ
 6/2/63 - 1   444   445   446   447   448