Page 339 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 339

 สรุปรวมในคราวเดียวแต่ละปี ก็จะสามารถนํามาออกเป็นข้อมูลนโยบายหรือมาตรการ ที่เก่ียวข้องได้ ซ่ึงถ้าสอบถามมาทาง สนพ. จะไม่มีข้อมูลพื้นฐานเลย ต้องสอบถามข้อมูล ไปยัง พพ. ซ่ึงได้ข้อมูลเป็นรายปี ไม่ใช่ real time และล่าช้าไปประมาณ 1 ปี
• กลุ่มส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จะมีข้อมูลในส่วนของผู้รับ ทุนการศึกษาต้ังแต่ปี 2540-ปัจจุบัน ในระดับชั้น ป.ตรี ป.โท และป.เอก ท้ังในประเทศและ ต่างประเทศ/นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานงานของกระทรวงพลังงาน อยู่ใน ระบบ intranet ของ สนพ. มีในส่วนของหัวข้อ รายงานสถานะโครงการ การติดตามผล ตามเงื่อนไขของ สนพ. ท่ีใช้กํากับโครงการ โดยใช้ประโยชน์จากการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพ่ือกําหนดกรอบการสนับสนุนหรือวางนโยบายในการพัฒนาและส่งเสริม และมีข้อมูลของ โครงการ EUI ท่ีเป็นฐานข้อมูลการใช้พลังงานในภาคราชการท่ีต้องรายงานข้อมูลผ่านเว็ปไซด์ e-report.energy.go.th โดยความร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการนําผลประหยัดไปประเมินผู้นําองค์กร
ประเด็นความต้องการข้อมูล
• กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน ภาคการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ํามัน เป็นราย sector เช่น ภาคโรงงาน ภาคอุตสาหกรรม แยกเป็นอาคารควบคุม ไม่ควบคุม เป็นต้น เพ่ือท่ีจะได้มาวางแผนเป็น นโยบายได้ในภาคอนาคต เน้น ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผลประหยัด ที่เราต้องใช้เพ่ือ การติดตาม และวางนโยบาย นอกจากน้ียังมีภาคขนส่ง และมาตรการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับแผน EE ซึ่งจะทําให้เห็นภาพหลัก ๆ ของการกําหนดนโยบายได้ในอนาคต
o ข้อมูลด้านขนส่งที่ค่อนข้างกระจัดกระจายไปตามกระทรวงต่าง ๆ ตามมติ ครม. ที่แบ่ง การดําเนินการอย่างชัดเจน ซ่ึงบางส่วนข้อมูลเคยอยู่ใน 10 แผน EE แต่ตอนน้ี ทาง สนพ. ดําเนินการเพียงแผนเดียวคือ ด้าน EV และการประสานข้อมูลกับภาพกระทรวงอ่ืน
• กลุ่มพลังงานทดแทน อยากได้ข้อมูลในส่วนของการผลิตว่ามีข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอย่างไร เช่น โครงการที่ส่งเสริมขนาดเล็กเป็นอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่ต้องการจะคล้ายกับทางอนุรักษ์ ต้องการข้อมูลเช้ือเพลิง ไฟฟ้า ความร้อน และอยากได้เพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนของงานวิจัยเพื่อ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวางนโยบาย เพ่ือวางกรอบส่งเสริม สนับสนุน หรือทําเป็นมาตรการ
o อยากได้ข้อมูล Benchmark ของ แผน EE RE ในต่างประเทศว่า เขามีแผนการ
ดําเนินการอย่างไร ถึงไหน มีรายละเอียดอย่างไร เพ่ือนําเป็นแบบอย่างในการประหยัด
พลังงาน
o อยากทราบข้อมูลการใช้พลังงานในภาคเอกชน หรือภาคประชาชนอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน
ภาพรวมของภาครัฐที่อาจจะผ่านการขอเงินกองทุนต่าง ๆ หรือการสนับสนุนจากภาครัฐ กองอนรุ ักษ์ - 4
    337   338   339   340   341