Page 337 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 337

 5. นายสุรพงษ์ แพรภัทรประสิทธ์ิ
6. นางสาวชิดชนก ชุ่มพาลี
7. นายคีตภัณฑ์ บุญรอด
8. นายจักรกฤษ์ โพธิ์น้อย
9. นายสุทธิรัตน์ กาสา
10. นางสาวกนกวรรณ เสง้ ประถม
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพรี ์เพียง
2. ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
3. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
4. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
5. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
6. นายทัศนัยเพชรผึ้ง
7. นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์
8. นายธงชัยสันติมงคล
9. นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์ 10. นายเดชา อุปถมั ชาติ
11. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์
12. นางสาวพนมพรชื่นชาติ
เร่ิมประชุม : 10.30 น. ความเป็นมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงาน
  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษา การจัดต้ังศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติท่ีจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปล่ียนข้อมูลพลังงาน ในทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องท่ีมีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งน้ี ท่ีปรึกษา จะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับกระทรวง พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพ่ือทราบถึง ความถ่ี ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล
กองอนรุ ักษ์ - 2

   335   336   337   338   339