Page 298 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 298

 21. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์ 22. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
23. นายธเนศร์ ศรีมงคล
24. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ 25. นายสิทธิชัย โอภาสวชิระกุล
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
26. นายณัฐพล รุ่นประแสง 27. นายวิศรุต เมธาสิทธิ์
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพีร์เพียง
2. ผศ.ดร.ปิยะบุตรบุญอร่ามเรือง 3. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์ 4. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
5. นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์
6. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
7. นางสกุลรัตน์เจริญพงศ์
8. นายนรวิชญ์อูนากูล
9. นางสาวมัณฑนาศิริสิมะ
10. นางสาวพนมพร ช่ืนชาติ
11. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข
ความเป็นมา
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารท่ัวไป
ที่ปรึกษา
วิศวกรชํานาญการ วิศวกรชํานาญการ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงาน
 กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทําแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แผนหลัก คือ (1) แผนพัฒนากําลัง ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลงั งาน ทางเลือก(AEDP)(4)แผนบริหารจัดการกา๊ซธรรมชาติ(GasPlan)และ(5)แผนบริหารจัดการน้ํามันเช้ือเพลงิ (Oil Plan) เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาของพลังงานมิติต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
18/12/62 - 3
   296   297   298   299   300