Page 297 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 297

 6. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางอรอนุตตร์ สุทธ์ิเสง่ียม สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
7. ผู้อํานวยการอาวุโส กลุ่มงานดาต้าอนาไลติกส์ นายวันประชา เชาวลิตวงศ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
8. ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบริหาร ศูนย์รังสิต
นายศุภกิจ พฤกษอรุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. ผู้อํานวยการกองขับเคล่ือนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ นายเอกพงษ์ หริ่มเจริญ
10. กรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นายวิริยะ อุปัติศฤงค์
11. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
12. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นางสุทิศา สงวนตระกูล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
13. นายนิธินาถ สุดปัญญา 14. นายจรัสพงษ์ จํานงทอง
สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
15. นางสาวชนานัญ บัวเขียว 16. นายวิเชียร ตันติวิศาล 17. นางสาวกรกช ภไู่ พบูลย์ 18. นางเพทาย ภักดีโชติ
19. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์ 20. นายสรุ สิทธ์ ตัณฑดลิ ก
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานแลผู้ช่วยเลขานุการ
 18/12/62 - 2
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
รองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนพลังงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิ ัติการ
   295   296   297   298   299