Page 290 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 290

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคล่ือนแผนพลงังานของประเทศ
วันพุธท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
ณ ห้องประชุม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
ศึกษากระบวนการ (Workflow) ในการจดั ทํารายงานการพยากรณ์ข้อมลู พลังงาน (Forecast)
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตรคํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรกั ษ์ 3. นางสาวกรกชภูไพบลูย์
4. นางสาวบุบผาคุณาไท
5. นางเพทายภักดโีชติ
6. นางสาววชิราภรณ์จตรุวิธวงศ์ 7. นางสาวศุทธีนี จรงิ จติ ร
8. นายสรุ สิทธ์ ตัณฑดลิ ก
9. นางกนกรรณสมภพคารนิ ทร์ 10. นางสาวณัฐพัชร บตุ รเต
11. นายธเนศร์ ศรีมงคล
12. นางสาวตันตมิ า จงเฮสกุล 13. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ 14. นายวิเชียร ตันติวิศาล
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลย้ี งสุขสนั ต์
2. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพยี ง
ผู้อํานวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิ ัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิ ัติการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บรหิ ารงานท่ัวไป
เจ้าหน้าที่บรหิ ารงานท่ัวไป ท่ีปรึกษา
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
 20/11/62 บ่าย - 1
   288   289   290   291   292