Page 286 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 286

 ส่วนเรื่องการสํารองข้อมูล ทางที่ปรึกษาให้ตัวอย่างของภาครัฐที่ส่วนมากหน่วยงานจะสํารองทั้งฐานไว้ ที่สามารถทดแทนได้ทันทีและมีการสํารองข้อมูลเป็นรายวันอาจจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับการออกแบบ ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
 20/11/62 เช้า - 4
   284   285   286   287   288