Page 283 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 283

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคล่ือนแผนพลงังานของประเทศ
วันพุธท่ี 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
ศึกษากระบวนการ (Workflow) ในการจดั ทําการพยากรณ์ข้อมูลพลงั งาน (Forecast) ในปจั จบุ ัน
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตรคํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานุรกั ษ์ 3. นางสาวกรกชภูไพบลูย์
4. นางเพทายภักดโีชติ
5. นางสาวบุบผาคุณาไท
6. นางสาววชิราภรณ์จตรุวิธวงศ์ 7. นางสาวศุทธินี จรงิ จติ ร
8. นายสรุ สิทธ์ ตัณฑดลิ ก
9. นางกนกรรณสมภพคารนิ ทร์ 10. นางสาวณัฐพัชร บตุ รเต
11. นายธเนศร์ ศรีมงคล
12. นางสาวตนั ตมิ า จงเฮงสกลุ 13. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ 14. นายวิเชียร ตันติวิศาล
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทยี นไชยจงพีรเ์พียง
2. รศ.ดร. จกั รพงศ์ นาทวิชัย
3. นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรทีัศน์
ผู้อํานวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะนโยบายและแผนปฏิบัตกิ าร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิ ัติการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บรหิ ารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บรหิ ารงานท่ัวไป ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
 20/11/62 เช้า
- 1


   281   282   283   284   285